Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29419
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156390

Szlifowanie,renowacja,konserwacja marmuru.Polerowanie,szlifowanie posadzek.

10868 Szlifowanie,renowacja,konserwacja marmuru.Polerowanie,szlifowanie posadzek. http://www.gravit-renowacja.com Kompleksowe odnawianie posadzek kamiennych, betonowych, lastryko(szpachlowanie,uzupe?nianie ubytków),krystalizacja,impregnacja w/w posadzek.Renowacja, szlifowanie,polerowanie,zabezpieczanie posadzek z marmuru, granitu, piaskowca, trawertynu.Szlifowanie, wyrównywanie,polerowanie posadzek z lastryko i betonu(polerowany beton).Galeria zdj??,realizacje i referencje www.gravit-renowacja.com , zapraszamy.Na wykonane prace udzielamy gwarancji.?wiadczymy us?ugi na terenie ca?ego kraju.
Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Pa?stwu dzia?alno?? naszej firmy, która od wielu lat specjalizuje si? w realizacjach z zakresu bran?y kamieniarskiej na terenie Warszawy i ca?ego kraju.Oferujemy materia?y kamienne o charakterze dekoracyjnym, których lista obejmuje ponad 400 rodzajów kamienia pochodz?cego z kamienio?omów Europy Zachodniej m.in. z W?och, Hiszpanii, Skandynawii i innych krajów, równie? spoza naszego kontynentu.

Wykonujemy tak?e monta? ok?adzin kamiennych za pomoc? systemowych elementów z??cznych wykonanych ze stali nierdzewnej (ruszty, kotwy) w przypadkach stosowania monta?u po?redniego.

W ostatnich latach zrealizowali?my jako podwykonawcy prace kamieniarskie w wielu obiektach na terenie ca?ej Polski. Do ostatnich naszych du?ych realizacji nale??: budynek roku 2000 Biurowiec Focus Filtrowa, budynek roku 2001 Biurowiec PLL LOT, Winogrady Business Center, Biurowiec Victoria. Ponadto wykonali?my wiele mniejszych realizacji dla takich firm jak Ambra S.A., Maco Sp. z o.o., Mennica Pa?stwowa S.A., Warsfoll Sp. z o.o., Technobud Sp. z o.o., Petrax Sp. z o.o.,Wola Park, Kulczyk Holding S.A., wystrój wn?trz hoteli Campanille, Kyriad i innych. Zdobyte na tych budowach do?wiadczenie pozwala nam na kompleksow? realizacj? ka?dego zamówienia, które z technicznego punktu widzenia jest mo?liwe do wykonania.


Nasza kadra pracownicza pomy?lnie przesz?a próby, którym by?a poddawana podczas realizacji obiektów o ró?nym charakterze. Ponadto dysponujemy sta?? grup? 15 wykwalifikowanych monta?ystów. Jednocze?nie wspó?pracujemy na sta?e ze sprawdzonymi podwykonawcami, dzi?ki czemu mo?emy, w zale?no?ci od wielko?ci projektu, dysponowa? wielokrotnie wi?ksz? osobowo ekip? monta?ow?.

Zapewniamy wysok? jako?? dostarczonych materia?ów oraz terminowe wykonawstwo. Nawi?zali?my sta?? wspó?prac? z dostawc? kamienia naturalnego MK Rocks sp. z o.o. co pozwala na bezpo?rednie dostawy od producentów z ca?ego ?wiata w bardzo konkurencyjnych cenach.


Niniejszym przedstawiamy propozycj? kompleksowej dostawy i monta?u elementów kamiennych, a tak?e ich zabezpieczenia oraz ewentualnej pó?niejszej sta?ej konserwacji w czasie eksploatacji obiektu.

Zakres rzeczowy robót kamieniarskich :

* Roboty wewn?trzne (p?yty ok?adzinowe na posadzki i ?ciany, sufity kamienne podwieszane oraz schody, s?upy, lady, a tak?e inne drobne formy architektoniczne)
* Roboty zewn?trzne (p?yty kamienne elewacyjne na ?ciany, coko?y, biegi schodowe i podesty o powierzchni antypo?lizgowej oraz ewentualne inne elementy "ma?ej architektury")
* Sufity podwieszone i elementy o skomplikowanych konstrukcyjnie detalach zawiesze?.


Mam nadziej?, ?e nasze firmy nawi??? obustronn?, korzystn? wspó?prac?. Po ewentualnych rozmowach wst?pnych oraz zapoznaniu si? z dokumentacj? projektow? obiektu - gotowi jeste?my do dostarczenia wzorów kolorystycznych kamieni.
Dom i Wnętrze
Firmy i Usługi
Różne Inne
Beton - Budownictwo - czyszczenie cegie? - czyszczenie ceg?y - Czyszczenie Elewacji - czyszczenie fasad - Czyszczenie Fasad I Ok?adzin Kamiennych - Czyszczenie I Piaskowanie Elewacji Z Granitu I Piaskowca - czyszczenie kamienia - Czyszczenie Klinkieru - Sep 17, 2009 Zbigniew Li?kiewicz

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Dom i Wn?trze

Wszystko, co niezb?dne do monta?u elektrycznego, znajdziecie Pa?stwo w ofercie firmy ElektroTip. Sprzedajemy okablowanie, gniazdka, elementy o?wietlenia i inne artyku?y. Bogactwo asortymentu umo?liwia wybór optymalnego systemu ka?demu klientowi. Ponadto w przygotowanej propozycji znajd? Pa?stwo systemy modu?owe jak na przyk?ad alarmy oraz ró?norodne prze??czniki wp?ywaj?ce na wygod? i bezpiecze?stwo mieszkania. Zapewniamy doradztwo telefoniczne i mailowe w razie problemów z wyborem odpowiednich produktów.
Kategoria:

Jest elegancka, dopasowana do potrzeb indywidualnych i niezwykle praktyczna. Co? Oferowana przez nas armatura ?azienkowa. W naszym sklepie znale?? mo?na zarówno baterie ?azienkowe, jak i krany czy kurki spe?niaj?ce wy?rubowane wymogi dotycz?ce u?yteczno?ci i solidno?ci. Co wi?cej, nasza armatura ?azienkowa to produkty oferowane z rabatami hurtowymi. Tak?e dla klientów indywidualnych! To tak?e gwarancja satysfakcji lub zwrot towaru bez konieczno?ci podawania przyczyny.
Kategoria:

Proponowane przez nas ogrody zimowe to idealna propozycja dla wszystkich, którzy ceni? sobie komfortowy wypoczynek w otoczeniu przyrody, szczególnie po ci??kim dniu pracy, to wspania?e miejsce spotka? dla ca?ej rodziny o ka?dej porze roku. Dzi?ki ogrodom mo?ecie cieszy? si? s?o?cem i przyrod? nawet zim?. Nale?y pami?ta? równie? o tym, ?e Ogrody zimowe, podobnie jak drzwi s? wizytówk? i ozdob? ka?dego domu
Kategoria:

Projekty wn?trz : Domy, Rezydencje, Apartamenty, Mieszkania oraz Kawiarnie, Restauracje, Hotele, Sklepy, Biura i inne obiekty us?ugowe. Projekty elewacji, adaptacje i przebudowy budynków. Projekty mebli.
Kategoria:

Nasza firma jest autoryzowanym partnerem producenta urz?dze? grzewczych firmy VAILLANT, producenta kolektorów s?onecznych firmy WATT oraz grzewczych urz?dze? elektrycznych firmy ATLANTIC. Autoryzacje te s? potwierdzone wieloma szkoleniami z zakresu budowy, instalacji i monta?u oraz serwisu urz?dze? grzewczych. A nasza wiedza poparta jest wieloletni? praktyk? i wykszta?ceniem. Zajmujemy si? kompleksowym ogrzewaniem domów i budynków w tym instalacjami centralnego ogrzewania i centralnej wody u?ytkowej, ogrzewaniem pod?ogowym , instalacjami zwi?zanymi z podgrzewaniem wody w basenach oraz budow? kot?owni. Oferujemy Pa?stwu prócz nowoczesnych urz?dze? i inteligentnych systemów grzewczych, bardzo ekonomiczne indywidualnie przygotowane rozwi?zania, nios?ce du?e oszcz?dno?ci finansowe zwi?zane z eksploatacj? urz?dze? i o wiele ni?szymi op?atami za ogrzewanie.
Kategoria: