Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 27025
Kategorii: 16
Użytkowników: 625
Unikalnych wyjść: 152284

Terapia stresu - neuroterapeuta Joanna Wojczyk

12191 Terapia stresu - neuroterapeuta Joanna Wojczyk http://www.gabinet.wojczyk.org Gabinet logopedyczny LOGOS jest najnowocze?niej wyposa?onym w ?odzi gabinetem oferuj?cym us?ugi powi?zane z terapi? logopedyczn?. W roku 2009 zakupili?my najnowszy sprz?t i aplikacje komputerowe umo?liwiaj?ce prowadzenie efektywnych zaj?? z logoped? równie dobrze dla dzieci jak i osób doros?ych.
Dodatkowo posiadamy sprz?t wspomagaj?cy leczenie zaburze? logopedycznych o pod?o?u neurologicznym. Jest to urz?dzenie do prowadzenia terapii metod? EEG Biofeedback.
Nauka i Edukacja
Firmy i Us?ugi
Ró?ne Inne
?ód?   logopeda   Biofeedback   EEG   EEG Biofeedback   gabinet logopedyczny   stres   ADHD   depresja   migrena   autyzm   wady wymowy   j?kanie   seplenienie   afazja   diagnoza   terapia   profilaktyka   logopedia   Joanna Wojczyk   Wojczyk Joanna   Nov 4, 2009 gabinetwojczyk

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Nauka i Edukacja

Oferuje praktyczne szkolenia autoprezentacji i wyst?pie? publicznych. Maj? one charakter intensywnych zaj?? warsztatowych skupionych na przygotowywaniu si? do konkretnego wyst?pienia i zawieraj?cych du?? ilo?? ?wicze? i scenek odgrywanych przez uczestników treningu. Dodatkowo: konsulting z zakresie media relations (przygotowanie do kontaktów z dziennikarzami, do wywiadu, debaty itp). Kreacja wizerunku (personality PR).
Kategoria:

Mobile English jest szko?? j?zykow?, której dzia?alno?? opiera si? na przeprowadzaniu kursów j?zykowych nie wy??cznie w swojej siedzibie, lecz te? i u klienta. Szko?a ma swoje jednostki na terenie ca?ej Polski, gwarantuje wi?c wykonanie lekcji u klienta praktycznie w ka?dym miejscu w kraju. Kursy dost?pne s? w kilku grupach wiekowych oraz zaawansowania, dost?pne s? ponadto specjalistyczne kursy j?zykowe dla przedsi?biorców. W us?ugach dost?pne s? tak?e us?ugi t?umacze?, czy te? kursy dla obcokrajowców, którzy chc? podszkoli? swoje umiej?tno?ci z j?zyka polskiego. Prowadzone s? te? kursy z j?zyka hiszpa?skiego, czy niemieckiego.
Kategoria:

Baby English Center - jest ?ódzk? prywatn? szko?? j?zyka angielskiego, mieszcz?c? si? w kamienicy na parterze przy ulicy 28 Pu?ku Strzelców Kaniowskich 69. Zaj?cia trwaj? 50 minut i odbywaj? si? od poniedzia?ku do soboty w??cznie raz lub dwa razy w tygodniu. Uczymy licencjonowan? metod? Genki English, która stawia na ruch, dynamizm i szeroko rozumian? aktywno?? ruchow? wraz ze ?piewaniem - bez zb?dnego siedzenia w ?awkach. Metoda, któr? nauczamy jest dedykowana dzieciom w wieku od 3 do 14 lat. Podczas zaj?? pos?ugujemy si? wy??cznie j?zykiem angielskim - uczymy dzieci mówi? pe?nymi zdaniami w j?zyku angielskim zarówno zadaj?c pytania jak i odpowiadaj?c na nie. Do dyspozycji dzieci mamy 2 bardzo kolorowe sale. Podczas, gdy dziecko przebywa na zaj?ciach, rodzic mo?e zrelaksowa? si? przy gor?cej herbacie lub pysznej kawie i ciastku w naszej mini kawiarni. Natomiast dla rodziców chc?cych doskonali? swoje umiej?tno?ci w zakresie j?zyka angielskiego mamy zaj?cia indywidualne lub w niewielkich grupach z polskim lektorem oraz native speakerem. Zach?camy wszystkich rodziców z dzie?mi do umówienia si? na pierwsz? bezp?atn? lekcj? pokazow? w naszej szkole j?zyka angielskiego. Gwarantujemy, ?e to nie b?dzie stracony czas!
Kategoria:

Serdecznie zapraszamy do zainteresowania si? wyborem internetowej Ksi?garni Pedagogiczno- Szkolnej. Nasza siedziba znajduje si? w Bydgoszczy, na rynku dzia?amy ju? od kilku lat, bezustannie dbaj?c o rozszerzanie asortymentu. Proponujemy ogromny wybór pozycji, jakich zadaniem jest pomóc nauczycielom oraz rodzicom w przygotowaniu si? do pracy z dzie?mi na ka?dym etapie rozwoju- wspó?pracujemy z du?? liczb? wydawnictw. Odnajdziecie u nas Pa?stwo równie? pomoce dydaktyczne i liczne przydatne ka?demu uczniowi i pedagogowi wydawnictwa- s?owniki, encyklopedie i atlasy. Nasza oferta jest zró?nicowana pod wzgl?dem proponowanych produktów. Zach?camy do zajrzenia na stron? internetow? naszego sklepu, gdzie b?dziecie Pa?stwo mogli poczyni? zakupów oraz zapozna? si? bli?ej z nasz? firm? oraz zrobi? zakupy.
Kategoria:

Sprytnabestia.pl to portal wychodz?cy naprzeciw problemom osób, które musz? napisa? : prac? licencjack?, prac? magistersk?, prac? in?yniersk?, prac? maturaln? lub ró?nego rodzaju wypracowania. Pracownicy portalu s? absolwentami najlepszych uniwersytetów w Polsce, którzy sko?czyli kierunki umo?liwiaj?ce pisanie prac z wielu dziedzin. Terminy realizacji zlece? s? krótkie, podlegaj?ce jeszcze wi?kszemu skróceniu wedle potrzeb. Oferta cenowa jest konkurencyjna w porównaniu do propozycji innych firm ?wiadcz?cych tego samego typu us?ugi. To co odró?nia serwis sprytnabestia.pl od innych portali zajmuj?cych si? pisaniem prac, to prowadzenie zarejestrowanej dzia?alno?ci gospodarczej. Firma dzia?a zgodnie z prawem , na ?yczenie swoich klientów wystawia faktury VAT.
Kategoria: