Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29466
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156476

doradztwo podatkowe

16214 doradztwo podatkowe http://www.biura-rachunkowe.eu Je?eli zamierzasz w nied?ugim czasie utworzy? swoje biuro rachunkowe, to koniecznie kliknij na nasz? stronk? www, z której dowiesz si? wszystkich potrzebnych informacji na temat tego rodzaju interesu. Dowiesz si? jakiego rodzaju wymogi musisz spe?ni?, ?eby móc prowadzi? biuro rachunkowe na w?asny rachunek. Nasza stronka jest prawdziw? skarbnic? wiedzy o ksi?gowo?ci. Ka?dy, kto zajmuje si? zawodowo finansami i rachunkowo?ci? powinien zna? ten adres www, gdy? mo?na tu poczyta? mnóstwo interesuj?cych artyku?ów. Biznes i Ekonomia
Firmy i Usługi
biura rachunkowe   biuro rachunkowe   us?ugi ksi?gowe   doradztwo podatkowe   rozliczenia ZUS Oct 25, 2010 tomek

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Biznes i Ekonomia

Samochód jest dzisiaj czym? niemal niezb?dnym w funkcjonowaniu – pozwala na szybkie i komfortowe dotarcie do celu. Oczywistym jest wi?c, ?e osoby, które samochodu nie posiadaj?, pragn? go pozyska?. Nie jest to jednak ma?y zakup i nie ka?dy mo?e sobie na niego pozwoli? a w ka?dym razie nie bez wielu lat oszcz?dzania. Inn?, zdecydowanie szybsz? opcj? jest podj?cie kredytu lub leasingu. GETIN Auto Kredyt posiada w swojej ofercie zarówno kredyt, jak i leasing - obie opcje na równie korzystnych warunkach. GETIN Auto Kredyt oferuje kredyt z atrakcyjnym oprocentowaniem i bez wk?adu w?asnego. Sam kredyt klient mo?e roz?o?y? w dowolny, preferowany przez niego sposób - na kilka du?ych rat lub na kilkadziesi?t mniejszych, mniej obci??aj?cych domowy bud?et. Najd?u?szy okres sp?aty kredytu w GETIN auto Kredyt wynosi 120 miesi?cy. Nie ka?dy jest jednak przekonany do kredytu, dlatego te? drug? opcj? oferowan? przez GETIN Auto Kredyt jest leasing, czyli jedna z najpopularniejszych obecnie form nabywania samochodu. Op?ata wst?pna w przypadku leasingu w GETIN Aut Kredyt zaczyna si? ju? od 1%, co wi?cej firma posiada najd?u?szy na rynku okres leasingowy, bo si?gaj?cy a? 84 miesi?cy.
Kategoria:

Pani Danuta Kubi?ska prowadzi Kancelari? Doradztwa Podatkowo-Ksi?gowego w Bydgoszczy. Kancelaria dysponuje licencj? wydan? przez Ministra Finansów i ochron? ubezpieczeniow? PZU S.A. ?wiadczy ona us?ugi ksi?gowo-podatkowe, a tak?e obs?ug? kadr i p?ac. Realizowane s? one na rzecz ró?nych podmiotów gospodarczych: jednoosobowych przedsi?biorstw i du?ych spó?ek prawa handlowego. Je?eli chodzi o us?ugi rachunkowe - Kancelaria zajmuje si? prowadzeniem oraz przechowywaniem ksi?gowo?ci, rozliczaniem podatku dochodowego, wyprowadzaniem zaleg?o?ci ksi?gowych, sporz?dzaniem rocznego sprawozdania finansowego oraz innymi us?ugami, np. szkoleniami personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie i weryfikowanie dokumentów ksi?gowych. Biuro to prowadzi równie? m.in. ewidencj? wynagrodze?, przesy?a dokumenty rozliczeniowe do ZUS oraz inne. Szczegó?owe informacje na stronie.
Kategoria:

Je?li interesuje Pa?stwa sprawdzenie cen produktów w poszczególnych sklepach internetowych, to zach?camy do zaznajomienia si? z informacjami, które zosta?y zaprezentowane na stronie internetowej cenowe.pl. Nasza witryna jest bardzo przejrzysta, co sprawia, ?e ka?dy u?ytkownik bez trudu znajdzie ciekawe dla siebie dane. Stale aktualizujemy przygotowan? przez nas baz?, dlatego klienci mog? wyszuka? w niej nawet najnowsze produkty. Podzia? na kategorie tematyczne oraz wyszukiwarka pozwol? na szybkie znalezienie konkretnego artyku?u.
Kategoria:

Eksperci z Platinum Eye dobior? dla Ciebie najlepszy ranking kredytów, dzi?ki którym wybierzesz najlepsz? opcj?. Kalkulator zdolno?ci kredytowej oszacuje Twoje mo?liwo?ci, a tak?e sprawdzi, jakie s? mo?liwo?ci obni?enia kredytu lub wcze?niejszej sp?aty. To tak?e ubezpieczenia oraz doradztwo finansowe, kredyt refinansowy oraz konsolidacyjny. W Platinum Eye wybierzesz polis? na przysz?o?? dla swojego dziecka.
Kategoria:

Istniejemy na rynku od 1989 roku. Wspó?pracujemy z najlepszymi producentami materia?ów w Polsce i za granic?. Jeste?my do dyspozycji w naszej sieci dystrybucji na terenie ca?ej Polski pó?nocnej. Ci?gle analizujemy oferty producentów i potrzeby klientów. Nasza oferta obejmuje kilkaset pozycji materia?owych. Naszym klientom zapewniamy pomoc w doborze surowców oraz wszechstronn? pomoc technologiczn? a tak?e doradztwo w zakresie ochrony ?rodowiska.
Kategoria: