Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 27034
Kategorii: 16
Użytkowników: 625
Unikalnych wyjść: 152313

Marta Ga?ka - Personal shopper

27700 Marta Ga?ka - Personal shopper http://www.osobistastylistka.pl Je?eli chcesz mie? do czynienia z profesjonaln? personal shooper, to pragn? Ci? powiadomi?, ?e oferuj? takie us?ugi i b?dzie mi niezmiernie mi?o, je?eli zaufasz mojemu do?wiadczeniu. Dlaczego warto skorzysta? z moich porad? Wiem, co jest teraz trendy, znam si? na kobiecych sylwetkach i potrafi? dobiera? kolory pasuj?ce do karnacji; poza tym ucz?, jak ??czy? w zestawy ubrania, które z pozoru s? nie do po??czenia. Zapraszam na moj? stron?. Firmy i Us?ugi stylistka   personal shopper   osobista stylistka May 19, 2017 linkhousee

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Firmy i Us?ugi

Serwis automatów zr?czno?ciowych . Ciekawe propozycje zwi?kszaj?ce dochody punktów gastronomicznych, us?ugowych i handlowych.
Kategoria:

Specjalizujemy si? w produkcji: maszyn i urz?dze? pakuj?cych, automatycznych wag przemys?owych, systemów paletyzacji z robotami przemys?owymi, systemów informatycznych dedykowanych dla przemys?u. Trzon firmy stanowi kadra in?ynierska z wieloletnim do?wiadczeniem z dziedziny automatyki, mechaniki oraz informatyki. Dysponujemy w?asnymi biurami konstrukcyjno-projektowymi oraz zapleczem konstrukcyjnym. Strona glówna
Kategoria:

ALSEL Spó?ka z o.o. ?wiadczymy us?ugi archiwizacyjne dla firm pa?stwowych i prywatnych. Posiadane do?wiadczenie oraz wspó?praca z partnerami z ró?nych bran? umo?liwia zaproponowanie ka?dej jednostce organizacyjnej optymalnego i efektywnego systemu archiwizacji dokumentów, który b?dzie dostosowany do indywidualnych potrzeb, mo?liwo?ci, oraz regulacji prawnych obowi?zuj?cych w Polsce. Dzia?ania nasze obejmuj?: - Archiwizacja dokumentów – porz?dkowanie dokumentów przedsi?biorstw i instytucji istniej?cych, jak równie? b?d?cych w stanie upad?o?ci lub likwidacji. - Brakowanie dokumentacji – organizacja i wdra?anie procedur, przygotowuj?cych dokumenty przeterminowane do ich fizycznego zniszczenia. - Odbiór i niszczenie papierowych, optycznych i magnetycznych no?ników informacji. - Projektowanie schematów organizacji zarz?dzania dokumentami papierowymi - Tworzenie archiwów zak?adowych i sk?adnic akt.
Kategoria:

Pawe? Malczarski - fotograf ?lubny - Warszawa i Lublin. Wykonuje zdj?cia ?lubne, plenery, wesela i wiele innych. Moim celem jest da? Pa?stwu pi?kn? pami?tk? któr? b?dziecie mogli ogl?da? z przyjació?mi i rodzin? nawet po wielu latach. Aby wykona? takie zdj?cia niezb?dne jest du?e do?wiadczeni i uzdolnienia w tym kierunku. Zapraszam do obejrzenia moich prac.
Kategoria:

Samochody, a tak?e inne pojazdy podlegaj?ce rejestracji, takie jak motocykle, motorowery, ci?gniki i przyczepy, nie mo?na rejestrowa? w dowolnym miejscu. Trzeba to uczyni? w specjalnie dedykowanym ku temu urz?dzie, nazywanym Wydzia?em Komunikacji. Wydzia? Komunikacji jest cz??ci? Starostwa Powiatowego, st?d te? z regu?y znajduje si? w tym samym budynku, który zajmuje Starostwo. Zdarza si? te?, zw?aszcza w wypadku du?ych i ludnych powiatów, ?e samochody rejestrowane s? równie? w wydzia?ach zamiejscowych Starostwa. Krótko po ustaleniu nowego podzia?u administracyjnego naszego kraju, by?o te? do?? powszechn? praktyk?, i? mo?na by?o rejestrowa? samochody w ka?dej gminie. Dzi?, z uwagi na oszcz?dno?ci, odchodzi si? od tej praktyki na rzecz centralizacji. Je?li mieszkasz w Poznaniu i nie masz czasu sta? w kolejkach aby zarejestrowa? sobie auto zle? to specjalistom czyli nam!
Kategoria: