Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 27034
Kategorii: 16
Użytkowników: 625
Unikalnych wyjść: 152313

Darkorbit guide - najwi?kszy serwis po?wi?cony grze Dark Orbit

6106 Darkorbit guide - najwi?kszy serwis po?wi?cony grze Dark Orbit http://do-guide.com/ Dark orbit guide to najwi?kszy serwis po?wi?cony grze dark orbit. Do-guide to wszystko czego potrzebujesz aby sta? si? jednym z najlepszych graczy w sieci. Na stronie dost?pne s? pe?ne informacje o grze, do-guide to doskona?y przewodnik dla pocz?tkuj?cych graczy, jak i wspania?e ?ród?o wiedzy dla graczy zaawansowanych, Zapraszam !wojtek Internet i Komputery dark   orbit   dark-orbit   mmo   guide   darkorbit-guide   gry online   gry komputerowe   przewodnik   goliat   cheat   cheats Jul 30, 2008

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 2.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 1

Oceń stronę


Inne linki z Internet i Komputery

Pocz?tki firmy wywodz? si? z gie?dy elektronicznej we Wroc?awiu. Firma zosta?a zarejestrowana w po?owie 2005 r., a z pocz?tkiem 2006 r. zosta? otwarty sklep i punkt serwisowy w budynku na targu w Jelczu-Laskowicach. W zwi?zku z du?? dost?pno?ci? na gie?dach elektronicznych sprz?tu uszkodzonego i ,,niesprawdzonego" od pocz?tku rozwijali?my serwis inwestuj?c w niezb?dn? wiedz? i sprz?t. Do?wiadczenie zdobywali?my w sposób bezbolesny dla klientów przywracaj?c do pe?nej sprawno?ci du?? ilo?? uszkodzonego sprz?tu sprowadzanego z zachodu. Pozwoli?o nam to stopniowo poszerza? ofert? us?ug serwisowych dla klientów zapewniaj?c im wysok? jako?? i skuteczno?? napraw przy korzystnej cenie. Z ko?cem 2007 r. zaniechali?my utrzymywania stanowisk na gie?dach we Wroc?awiu i Sosnowcu-Milowicach. W 2008 r. zlikwidowali?my równie? punkt na targu w Jelczu-Laskowicach przenosz?c si? do lokalu przy ul. Hirszfelda 4/18 o niemal dwukrotnie wi?kszej powierzchni. Zwi?kszona powierzchnia lokalu zosta?a przeznaczona na utworzenie nowych stanowisk serwisowych. W istotny sposób poprawi?y si? warunki pracy, a tak?e znacz?co skróci? si? czas realizacji zlece?. Obecnie, korzystaj?c z dotacji ze ?rodków Powiatowego Urz?du Pracy w O?awie, zakupili?my stacj? do wymiany uk?adów BGA (ang. Ball Grid Array). Zatrudniamy specjalistów, którzy zdobywali do?wiadczenie w autoryzowanych serwisach obs?uguj?cych naprawy gwarancyjne znacz?cych producentów sprz?tu komputerowego. Mamy dost?p do uk?adów i cz??ci zarówno u?ywanych, pochodz?cych z demonta?u i recyklingu, jak równie? nowych, importowanych z Chin. Specjalizujemy si? g?ównie w serwisie sprz?towym podzespo?ów komputerowych, ale naprawiamy równie? podzespo?y elektroniczne z innych urz?dze?, a tak?e ?wiadczymy us?ugi informatyczne. Jednocze?nie prowadzimy sklep komputerowy, w którym oferujemy po atrakcyjnych cenach komputery, laptopy, urz?dzenia peryferyjne, podzespo?y, no?niki danych i materia?y eksploatacyjne. Naszymi klientami s? g?ównie firmy handluj?ce u?ywanym sprz?tem komputerowym oraz ma?e firmy komputerowe, które nie dysponuj? odpowiednim zapleczem serwisowym, aby samodzielnie wykonywa? naprawy sprz?towe. Równie ch?tnie obs?ugujemy klientów indywidualnych. Przy du?ych i regularnych zleceniach zapewniamy mo?liwo?? wynegocjowania korzystnych cen oraz odroczonego terminu p?atno?ci. Dzi?ki minimalizacji kosztów zarz?du, reprezentacji, obs?ugi biurowej i logistyki, mo?emy oferowa? bardzo konkurencyjne ceny us?ug, mimo inwestycji w zaawansowane technologicznie wysokiej klasy urz?dzenia, u?ywania najwyzszej jako?ci materia?ów i elementów oraz zatrudniania bardzo dobrze wykwalifikowanych i do?wiadczonych serwisantów.
Kategoria:

Wirtualna-Rodzinka.pl to serwis spo?eczno?ciowy dla osób szukaj?cych krewnych i rodziny. G?ównym celem portalu jest budowanie spo?eczno?ci wirtualnej, zorientowanej wokó? tematyki rodzinnej. Rejestruj?c si? w serwisie b?dziesz móg? za?o?y? w?asn? stron? rodzinn?, uczestniczy? w forum, dodawa? zdj?cia i og?oszenia oraz organizowa? spotkania rodzinne.
Kategoria:

Zapraszamy Pa?stwa bardzo serdecznie do bli?szego zaznajomienia si? z szerokim wachlarzem tematycznym tekstów prezentowanych za po?rednictwem renomowanej strony internetowej jak? jest portal bran?owy Konsolowisko. Wszelkie przedstawiane przez nas teksty to wirtualne poradniki naszych do?wiadczonych redaktorów tre?ci. Zainteresowany dodatkowymi informacjami? Wejd? na nasz serwis i poczytaj szczegó?y.
Kategoria:

Wimax Polska - dost?p do internetu przy u?yciu ??cza radiowego technologi? Wimax. Szybki Internet bez zakupu okablowania. Najszybsze modemy umo?liwiaj? dost?p do Internetu w odleg?o?ci a? 10 kilometrów od nadajnika.
Kategoria:

Oferujemy gotowe rozwi?zania dla Pa?stwa nowego przedsi?wzi?cia w sieci. Pe?ne wdro?enie, od instalacji, hosting, po narz?dzia promocyjne oraz opiek? na czas wdro?enia, w zale?no?ci od specyfikacji oferty. Dla naszych klientów przygotowali?my dzia? "Baza artyku?ów" w którym b?d? publikowane materia?y dotycz?ce e-biznesu, marketingu internetowego oraz kwestii technicznych aby start Pa?stwa nowego projektu by? jeszcze ?atwiejszy. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? SerwisyWWW.eu
Kategoria: