Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29552
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156616

Windykacja i obrót wierzytelno?ciami skup sprzeda? kompensaty wierzyte

85 Windykacja i obrót wierzytelno?ciami skup sprzeda? kompensaty wierzyte http://animatek.w.interia.pl/ Windykacja i obrót wierzytelno?ciami skup sprzeda? kompensaty wierzytelno?ci egzekucja d?ugów informacje o windykacji nale?no?ci Biznes i Ekonomia windykacja   odzyskiwanie d?ugów   kompensaty   obrót wierzytelno?ciami   wiarygodno?? firm   aukcja   gie?da   skup   sprzeda? wierzytelno?ci   krajowy rejestr s?dowy   dochodzenie   zabezpieczenia roszcze?   po Jan 28, 2007

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 4.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 1

Oceń stronę


Inne linki z Biznes i Ekonomia

Kancelaria specjalizuje si? w profesjonalnej reprezentacji osób poszkodowanych w sprawach o nale?ne zado??uczynienie oraz odszkodowanie od Towarzystw Ubezpieczeniowych i innych podmiotów odpowiedzialnych. Potrafimy profesjonalnie oceni? nie tylko uszczerbek na zdrowiu, ale tak?e ewentualne nast?pstwa zdarzenia dla przysz?ego zdrowia poszkodowanego. Ma to kapitalne znaczenie przy zg?aszaniu roszcze? przez poszkodowanego. Radca prawny Aleksander Stal ka?dorazowo wnikliwie ocenia ca?? dokumentacj? poszkodowanego w celu w?a?ciwej profesjonalnej oceny lekarskiej pod k?tem ewentualnych braków w dokumentacji, tak aby uzyska? godne i w?a?ciwe odszkodowanie za szkod? oraz zado??uczynienie za doznan? krzywd?. W tym celu wspieramy si? tak?e konsultacjami wysokiej klasy specjalistów z w?a?ciwych dziedzin medycyny. Oprócz godnego odszkodowania i zado??uczynienia wyst?pujemy o ?wiadczenia za zniszczone rzeczy, utracone zarobki, pogorszenie widoków na przysz?o??, ustalenie renty, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, kosztów dojazdów i inne. Kancelaria reprezentuje swoich mocodawców na ka?dym z etapów post?powania. W przypadku niezadawalaj?cego efektu polubownych dzia?a? reprezentujemy poszkodowanych w post?powaniu s?dowym bez udzia?u innych po?redników. W post?powaniu s?dowym wyst?pujemy o ustalenie odpowiedzialno?ci odpowiednich podmiotów za negatywne skutki dla poszkodowanych, które mog? powsta? w przysz?o?ci, a które maj? bezpo?redni zwi?zek z zaistnia?? szkod?. Podejmuj?c decyzj? o wyst?pieniu na drog? s?dow?, zdajemy sobie spraw? i? nasz mocodawca mo?e nie posiada? wystarczaj?cych ?rodków finansowych na pokrycie kosztów post?powania s?dowego. Wyst?pujemy wówczas do s?du w imieniu naszego klienta z wnioskiem o ca?kowite zwolnienie z kosztów s?dowych
Kategoria:

Planujesz inwestycj? budowlan?? A mo?e pragniesz doprowadzi? kanalizacj? do Twojej dzia?ki, b?d? ??dasz wyeliminowania azbestu? Dobrze trafi?e?! Firma Wiezat z Tarnowa pomo?e Ci wyj?? z wszelkiej budowlanej biedy. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu i przynale?no?ci do grupy KAEFER ?wietnie radzimy sobie zarówno z realizacjami dla bran?y mieszkaniowej, jak i z tymi przeznaczonymi dla przemys?u. Docieplamy i przebudowujemy hale przemys?owe, od?wie?amy fasady i wn?trza magazynów, wznosimy osiedla mieszkaniowe pod inwestycje i pojedyncze budynki. Zdo?amy wykona? w?ze? cieplny, po?o?y? posadzk? przemys?ow? i zorganizowa? wszelkie prace antykorozyjne. Montujemy tak?e rozmaitego rodzaju izolacje- od ciep?ochronnych i zimnochronnych po akustyczne. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? po bli?sze dane.
Kategoria:

Du?? ró?norodno?? artyku?ów zwi?zanych z problemem ochrony danych osobowych odnajd? Pa?stwo na Portalu Odo. Profesjonalnie prowadzony serwis zapewnia wiarygodno?? podanych informacji. Ca?a witryna redagowana jest przez radców prawnych z Kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Wszystkie informacje przedstawione s? wed?ug podzielonych tematycznie artyku?ów, dopasowanych do oczekiwa? licznych czytelników. Odpowiadamy tak?e na pytania czytelników zadawane za pomoc? przygotowanego formularza.
Kategoria:

Biuro rachunkowe w Szczecinie z wieloletni? histori? funkcjonowania, prowadzone przez do?wiadczon? i wykszta?con? ksi?gow?. Pozwól zaj?c si? Twoimi sprawami zwi?zanymi z ksi?gowo?ci?, kadrami, p?acami, podatkami, ewidencj? i innymi z którymi mo?emy Ci pomóc. Unikniesz w ten sposób wielu skomplikowanych problemów zwi?zanych z rachunkami i finansami swojej firmy.
Kategoria:

Informacje na temat wp?ywu gospodarki na biznes, zale?no?ci gie?dowe, porady dla przedsi?biorców, regulacje prawne, wszystko w jednym miejscu. W jaki sposób nale?y post?powa? z klientami, aby sprzeda? nie stanowi?a problemu, jak rozwija? swoje umiej?tno?ci w zdobywaniu i utrzymywaniu zadowolonych klientów. Poradnik internetu dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw.
Kategoria: