Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 27025
Kategorii: 16
Użytkowników: 625
Unikalnych wyjść: 152302

Wpisy [Tag : XAU]
Sort By :
Za po?rednictwem FMCM mog? Pa?stwo otworzy? konto na platformie walutowej i uzyska? dost?p do globalnego rynku walutowego. Rol? FMCM jest zapewnienie Pa?stwu niezb?dnej pomocy w zakresie efektywnej realizacji transakcji walutowych jak i d?ugoterminowego, strategicznego zarz?dzania ryzykiem kursowym. FMCM jest podmiotem nadzorowanym przez KNF.

Proponujemy Pa?stwu szeroki wachlarz us?ug zwi?zanych z aktywno?ci? przedsi?biorstwa na rynku walutowym. Przeprowadzanie transakcji na rynku walutowym wi??e si? z ponoszeniem ryzyka kursowego oraz kosztów zwi?zanych tymi operacjami. Oba te elementy mog? jednak zosta? ograniczone, w konsekwencji prowadz?c od wygenerowania znacznych oszcz?dno?ci w przeprowadzaniu operacji walutowych. Korzy?ci wynikaj?ce ze zmniejszenia ryzyka oraz kosztów transakcyjnych , a wi?c realne oszcz?dno?ci finansowe, mog? Pa?stwo osi?gn?? przy wspó?pracy z FMC Management.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 2, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR