Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29542
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156601

Wpisy [Tag : biura rachunkowe]
Sort By :
Biuro rachunkowe Z Opola Calendaria - us?ugi rachunkowe, kompleksowe us?ugi finansowo-ksi?gowe oraz kadrowo-p?acowe
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 26, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biuro Rachunkowe-Agnieszki Janik. Rachunkowo?? i ksi?gowo?? dla firm,ksi?gi handlowe, ksi?gi rachunkowe, podatkowe ksi?gi przychodów i rozchodów, ewidencje rycza?towe, oraz VAT, obs?uga kadrowo-p?acowa i ZUS. Indywidualne rozliczenia z fiskusem( pity ).Solidnie;terminowo i zawsze na czas.Zapraszamy
http://
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 6, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biura rachunkowe, biuro rachunkowe, Kraków, Warszawa, Wroc?aw, Trójmiasto, Pozna?, Szczecin, Rzeszów.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 9, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Nasze biura rachunkowe Warszawa. Spó?ka posiada uprawnienia audytorskie i jest wpisana na list? podmiotów uprawnionych do badania sprawozda? finansowych. Wspó?pracujemy w zakresie us?ug ksi?gowych z zachodnimi firmami audytorskimi takimi jak na przyk?ad KPMG. Celem firmy jest profesjonalna obs?uga podmiotów gospodarczych w zakresie rachunkowo?ci i podatków. Oferujemy biura rachunkowe, us?ugi ksi?gowe, audyt, badanie bilansu.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Aug 20, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biuro rachunkowehttp://www.rachunkowo.plRachunkowo.pl to serwis spo?eczno?ciowy ksi?gowych oraz ich Klientów. W serwisie znajdziesz aktualno?ci ksi?gowe, artyku?y na temat promowanie biura rachunkowego w internecie, oferty pracy dla ksi?gowych oraz poznasz inne osoby zajmuj?ce si? ksi?gowo?ci?. Dodatkowo Rachunkowo.pl prezentuje aktualne oferty pracy z bran?y.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 12, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Ogólnopolski katalog bran?owy stworzony dla ludzi zorientowanych na efektywne zdobywanie informacji. Cz?sto aktualizowane informacje na temat biur rachunkowych. Najlepsze biura rachunkowe w Twojej okolicy.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 12, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biuro rachunkowe specjalizuje si? w obs?udze firm w obr?bie podatków, kadr oraz p?ac, ksi?gowo?ci z Wroc?awia i s?siednich miejscowo?ci. Biuro rachunkowe JWW.pl Wroc?aw ?wiadczy us?ugi dla podmiotów o ró?norakiej formie prawnej, zakresie aktywno?ci oraz wielorakiej skali. Kompletna i uproszczona ksi?gowo?ci firm, ZUS, PIT, deklaracje VAT, obs?uga kadrowa i p?acowa, raporty statystyczne, bilanse. Zach?camy do zaznajomienia si? z ofert? Biura Rachunkowego JWW.pl we Wroc?awiu.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 3, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biuro Rachunkowe RACHUNKOWO Monika Ozonek oferuje us?ugi ksi?gowe i kadrowe dla firm z terenu Lublina, Lubartowa oraz okolic.
Biuro Rachunkowe RACHUNKOWO Monika Ozonek wykonuje us?ugi w zakresie prowadzenia:
- pe?nej ksi?gowo?ci,
- ksi??ki przychodów i rozchodów,
- rycza?tu ewidencjonowanego,
- rozlicze? podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- rozlicze? podatku VAT.
Biuro Rachunkowe RACHUNKOWO Monika Ozonek prowadzi tak?e sprawy kadrowe, naliczenia p?ac oraz rozliczenia z ZUS.
Firma posiada wieloletnie do?wiadczenie zawodowe w prowadzeniu ksi?gowo?ci, licencj? Ministra Finansów, ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych.
Obs?ugujemy firmy ma?e i ?rednie o ró?nej formie prawnej i o ró?nym profilu dzia?alno?ci.
Biuro Rachunkowe RACHUNKOWO Monika Ozonek oferuje konkurencyjne ceny dzi?ki ograniczeniu kosztów sta?ych (m.in. prowadzenie firmy we w?asnym lokalu). SPRAWD? nasze ceny.
W przypadku utrudnionego dojazdu do biura gwarantujemy z naszej strony dojazd do klienta.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 16, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biuro Rachunkowe Anmar Kraków specjalizuje si? w prowadzeniu ksi?gowo?ci dla klienta biznesowego. Prowadzenie ksi?gowo?ci w Krakowie zleci?o nam ju? kilkadziesi?t przedsi?biorstw handlowo-us?ugowych o zdywersyfikowanej wielko?ci i formach prawnych. Biuro rachunkowe Anmar w Krakowie zapewnia swoim klientom pe?ny zakres rozwi?za? ksi?gowych: pe?na ksi?gowo??, prowadzenie ksi?g przychodów i rozchodów, formalno?ci zwi?zane z kadrami i p?acami, sporz?dzanie bilansów firmy, rozliczenia z ZUSem
Kategoria:

Data zgłoszenia: Dec 30, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Kancelaria Ksi?gowo-Podatkowa MERITUM S.C. ?wiadczy pe?en zakres us?ug ksi?gowych dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Od pocz?tku istnienia kancelarii, tj. od 2007 r., podstawow? zasad? dzia?ania jest zapewnienie naszym Klientom najwy?szej jako?ci us?ug. Wiemy, ?e ksi?gowo?? to nie tylko wprowadzanie danych, lecz wiedza i praktyka, która przek?ada si? na sukces firm naszych Klientów. D??ymy do harmonijnej wspó?pracy z Klientami, poniewa? pracuj?c na sukces Klienta, pracujemy równocze?nie na nasz w?asny. Naszymi atutami s? wieloletnie do?wiadczenie wspólników kancelarii, równie? z firmami o zasi?gu mi?dzynarodowym. Posiadamy uprawnienia do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych wydane przez Ministra Finansów nr 4648/97 i 3524/2003. Legitymujemy si? równie? tytu?em bieg?ego rewidenta. Je?eli poszukujecie Pa?stwo profesjonalnej kancelarii ksi?gowej, która kompleksowo zajmie si? ksi?gowo?ci?, podatkami i obs?ug? kadr Waszej Firmy to zapraszamy do wspó?pracy.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Aug 24, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]