Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29483
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156505

Wpisy [Tag : biuro rachunkowe]
Sort By :
Dr.Tax umo?liwi Pa?stwu prawidlowe sporz?dzenie rozlicze? podatkowych. Program jest dostosowany do aktualnych przepisów i jako kompleksowe rozwi?zanie pozwoli Pa?stwu bez wi?kszego wysi?ku wype?ni? nawet najbardziej skomplikowane formularze PIT i CIT. Dr.Tax jest dost?pny w dwóch wersjach : Professional i Private .Obs?uga programu jest prosta a obja?nienia zrozumia?e nawet dla najwi?kszego laika.
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 16, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biuro Rachunkowe Kwestor to firma zajmuj?ca si? ?wiadczeniem us?ug z zakresu profesjonalnej ksi?gowo?ci i doradztwa podatkowego. Prowadzimy ksi?gowo?? firm i klientów indywidualnych. Przez 6 lat wypracowali?my sobie doskona?? renom? na rynku us?ug ksi?gowych województwa zachodniopomorskiego. Na dzie? dzisiejszy obs?ugujemy podmioty gospodarcze o ró?nych profilach dzia?alno?ci. Wszystkie us?ugi ?wiadczone przez nasze biuro podlegaj? ubezpieczeniu od Odpowiedzialno?ci Cywilnej.
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 16, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biuro rachunkowe Profit dzia?a na terenie Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego od wielu lat. Nasi pracownicy s? bardzo wykwalifikowani, posiadaj? du?e do?wiadczenie podatkowo-ksi?gowe. Je?li dopiero zak?adasz dzia?alno??, pomo?emy ci ze wszystkimi formalno?ciami. Dodatkowo, nasza siedziba znajduje si? w samym centrum Sochaczewa. ?atwo do nas trafisz. Aby dowiedzie? si? wi?cej, zajrzyj na nasz? stron? internetow?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 10, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

PBR - biuro rachunkowe Warszawa - oferuje wsparcie, dzi?ki czemu prowadzenie w?asnej dzia?alno?ci nie b?dzie problemem. Biuro rachunkowe PBR jest partnerem dla du?ych, ?rednich oraz ma?ych podmiotów gospodarczych w wielu obszarach ich funkcjonowania. Firma reprezentuje równie? Klientów przed urz?dami pa?stwowymi i oferuje profesjonaln? obs?ug? prawn?. Przekazanie realizacji zada? ksi?gowych oraz kadrowo-p?acowych ekspertom posiadaj?cym kompetencje w poszczególnych obszarach jest gwarancj? osi?gni?cia sukcesu.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 30, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Nasze biuro rachunkowe oferuje szeroki zakres us?ug ksi?gowych oraz us?ug zwi?zanych z prowadzeniem kadr i rozlicze? p?acowych.
Posiadamy uprawnienia do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych potwierdzone ?wiadectwem Kwalifikacji Ministerstwa Finansów nr 27278/01. Posiadamy aktualne obowi?zkowe ubezpieczenie OC z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci ksi?gowo-rachunkowej.
Formy dzia?alno?ci gospodarczej, jakie prowadzimy: podatkowa ksi?ga przychodów i rozchodów, rycza?t ewidencjonowany, karta podatkowa, ksi?gi rachunkowe.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 30, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Od 15 lat komputeryzujemy firmy i instytucje. ?wiadczymy szereg us?ug, od pomocy w wyborze sprzetu oraz oprogramowania poprzez instalacj?, monta?, wdro?enia, serwis i asyst? powdro?eniow?. Jako Autoryzowany Partner firmy Sage oferujemy programy Symfonia dla niemal?e ka?dej dziedziny biznesu w tym najlepszy na ?wiecie CRM ACT! by Sage.
Jeste?my dost?pni na terenie woj wlkp.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 30, 2009 Wejść: 2 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biuro rachunkowe specjalizuje si? w obs?udze firm w obr?bie podatków, kadr oraz p?ac, ksi?gowo?ci z Wroc?awia i s?siednich miejscowo?ci. Biuro rachunkowe JWW.pl Wroc?aw ?wiadczy us?ugi dla podmiotów o ró?norakiej formie prawnej, zakresie aktywno?ci oraz wielorakiej skali. Kompletna i uproszczona ksi?gowo?ci firm, ZUS, PIT, deklaracje VAT, obs?uga kadrowa i p?acowa, raporty statystyczne, bilanse. Zach?camy do zaznajomienia si? z ofert? Biura Rachunkowego JWW.pl we Wroc?awiu.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 3, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

ksi?gowo?? spó?ek z o.o., ksi?gowo?? spó?ek jawnych, spó?ek, partnerskich, spó?ek komandytowych, spó?ek cywilnych, ksi?gowo?? Fundacji, ksi?gowo?? Stowarzysze?, ksi?gowo?? podmiotów nie prowadz?cych dzia?alno?ci gospodarczej, ksi?gowo?? podmiotów rozliczaj?cych ?rodki z dotacji unijnych, ksi?gi przychodów i rozchodów, ksi?gowo?? podmiotów, rozliczaj?cych VAT, listy p?ac, rozliczenia z ZUS w woj. lubuskim.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 15, 2009 Wejść: 0 Ocena: 4.00 Votes: 2

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biuro Rachunkowe RACHUNKOWO Monika Ozonek oferuje us?ugi ksi?gowe i kadrowe dla firm z terenu Lublina, Lubartowa oraz okolic.
Biuro Rachunkowe RACHUNKOWO Monika Ozonek wykonuje us?ugi w zakresie prowadzenia:
- pe?nej ksi?gowo?ci,
- ksi??ki przychodów i rozchodów,
- rycza?tu ewidencjonowanego,
- rozlicze? podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- rozlicze? podatku VAT.
Biuro Rachunkowe RACHUNKOWO Monika Ozonek prowadzi tak?e sprawy kadrowe, naliczenia p?ac oraz rozliczenia z ZUS.
Firma posiada wieloletnie do?wiadczenie zawodowe w prowadzeniu ksi?gowo?ci, licencj? Ministra Finansów, ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych.
Obs?ugujemy firmy ma?e i ?rednie o ró?nej formie prawnej i o ró?nym profilu dzia?alno?ci.
Biuro Rachunkowe RACHUNKOWO Monika Ozonek oferuje konkurencyjne ceny dzi?ki ograniczeniu kosztów sta?ych (m.in. prowadzenie firmy we w?asnym lokalu). SPRAWD? nasze ceny.
W przypadku utrudnionego dojazdu do biura gwarantujemy z naszej strony dojazd do klienta.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 16, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Kancelaria podatkowa ADEP ?wiadczy kompleksowe us?ugi w zakresie obs?ugi podatkowej, ksi?gowej i kadrowej. Realizujemy projekty w zakresie doradztwa europejskiego sk?adaj?c wnioski o wsparcie unijne w ramach krajowych i lokalnych programów inwestycyjnych. Wszystko to w fachowy i rzetelny sposób. Serdecznie wszystkich pa?stwa, zainteresowanych proponowanymi przez nas us?ugami, zapraszamy na nasz? stron? internetow?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 31, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]