Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29556
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156620

Wpisy [Tag : biuro rachunkowe]
Sort By :
Je?eli zamierzasz w nied?ugim czasie utworzy? swoje biuro rachunkowe, to koniecznie kliknij na nasz? stronk? www, z której dowiesz si? wszystkich potrzebnych informacji na temat tego rodzaju interesu. Dowiesz si? jakiego rodzaju wymogi musisz spe?ni?, ?eby móc prowadzi? biuro rachunkowe na w?asny rachunek. Nasza stronka jest prawdziw? skarbnic? wiedzy o ksi?gowo?ci. Ka?dy, kto zajmuje si? zawodowo finansami i rachunkowo?ci? powinien zna? ten adres www, gdy? mo?na tu poczyta? mnóstwo interesuj?cych artyku?ów.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 25, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Internetowe Biuro Rachunkowe Doradca obs?uguje ma?e oraz ?rednie firmy z Rzeszowa i okolic w zakresie ksi?gowo?ci podatkowej, rachunkowo?ci, kadr i p?ac oraz ZUS. Gwarancj? najwy?szej jako?? ?wiadczonych przez nas us?ug jest stosowanie przez nas nowoczesnych technologii informatycznych, a tak?e fachowo?? i wiedza która ca?y czas poszerzamy. Dla wygody klientów udost?pniamy dane ksi?gowe klientom przez przegl?dark? internetow?. Jest to tzw. ksi?gowo?? online.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 22, 2010 Wejść: 2 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Zapraszamy do naszego biura. T?umaczenie lub inaczej przek?ad to wyra?enie w j?zyku docelowym tre?ci tekstu (w tym równie? wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w . S?owo "t?umaczenie" mo?na rozumie? zarówno jako jak i wynik tego procesu, czyli przet?umaczony na inny j?zyk tekst. W drugim znaczeniu, t?umaczenie jest rozumiane jako wtórne wobec tekstu oryginalnego.
W j?zyku polskim s?owo "przek?ad" ma stosunkowo w?ski zakres znaczeniowy i u?ywa si? go zwykle mówi?c o sztuce przek?adu lub artystycznym przek?adzie tekstów literackich, np. dramatów czy Biblii, natomiast s?owo "t?umaczenie" jest bardziej ogólne i mo?e dotyczy? zarówno jak i pisemnego wszelkiego rodzaju tekstów, zarówno literackich, specjalistycznych, jak i u?ytkowych.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Dec 21, 2010 Wejść: 0 Ocena: 5.00 Votes: 1

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biuro Rachunkowe oferuje wielop?aszczyznowe wsparcie dla firm i osób prywatnych. Kierunkowo wykszta?ceni i do?wiadczeni pracownicy zajmuj? si? obs?ug? klientów w zakresie ksi?gowo?ci i ZUS, kard i p?ac, podatków (doradztwo), wniosków PFRON i druków zwi?zanych z ochron? ?rodowiska, zwrotów VAT za materia?y budowlane i zezna? rocznych. Firma posiada szereg uprawnie? bran?owych oraz zwi?zanych z charakterem prowadzonej dzia?alno?ci. Biuro oferuje najlepsze rozwi?zania, rzetelne wsparcie i aktualn? wiedz? – zapraszamy do kontaktu.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Dec 31, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Blog, aktualno?ci oraz baza firm biur rachunkowych. Na blogu prezentowane s? informacje, porady jak wybra? dobre biuro rachunkowe b?d? znale?? dobrego ksi?gowego, na co nale?y zwróci? uwag?. W dziale aktualno?ci prezentowane b?d? ciekawe i istotne informacje dla osób prowadz?cych firm?. Ponadto bardzo rozbudowana baza firm z ca?ej Polski - obecnie ponad 550 stanowi cenne ?ród?o informacji, dla ma?ych cz?sto jednoosobowych firm chc?cych skorzysta? z biura rachunkowego
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 1, 2011 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biuro Rachunkowe Hossa w Rybniku specjalizuje si? w obs?udze firm w zakresie ksi?gowo?ci, podatków oraz kadr i p?ac. ?wiadczymy us?ugi wszelkim podmiotom gospodarczym, równie? spoza Rybnika. Zapewniamy stabilno??, jeste?my godnym zaufania partnerem dla naszych klientów od wielu lat. Oferujemy atrakcyjne ceny. Nasze us?ugi ?wiadczymy na terenie ca?ego ?l?ska w szczególno?ci miasta takie jak Rybnik, ?ory, Wodzis?aw ?l?ski, Racibórz, Jastrz?bie, Gliwice i Zabrze.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 19, 2011 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Blog, aktualno?ci oraz baza firm biur rachunkowych. Na blogu prezentowane s? informacje, porady jak wybra? dobre biuro rachunkowe b?d? znale?? dobrego ksi?gowego, na co nale?y zwróci? uwag?. W dziale aktualno?ci prezentowane b?d? ciekawe i istotne informacje dla osób prowadz?cych firm?. Ponadto bardzo rozbudowana baza firm z ca?ej Polski - obecnie ponad 550 stanowi cenne ?ród?o informacji, dla ma?ych cz?sto jednoosobowych firm chc?cych skorzysta? z biura rachunkowego.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Apr 18, 2011 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Nasze Biuro oferuje Pa?stwu profesjonaln? i tani? obs?ug? ksi?gowo-podatkow? oraz pe?n? obs?ug? kadr, p?ac i ZUS.
P.U."RenDor" dzia?a na terenie Warszawy i okolic. Dobrze znamy problemy z jakimi spotykaj? si? w?a?ciciele firm i potrafimy je rozwi?zywa?, zawsze mo?esz liczy? na nasz? pomoc, wiedz? i do?wiadczenie.
Nasza oferta skierowana jest do:
- osób indywidualnych,
- osób fizycznych prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?,
- spó?ek cywilnych,
- spó?ek kapita?owych,
- fundacji i stowarzysze?,
- wspólnot mieszkaniowych.
Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? wszystkich, którzy ceni? sobie rzetelno??, konkurencyjno?? oraz terminowo?? ?wiadczonych us?ug!
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 23, 2011 Wejść: 3 Ocena: 4.00 Votes: 1

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Szukasz biura rachunkowego, które odpowiednio zadba o Twoje interesy? Agencja Ekonomiczna JULIA ju? od blisko 18 lat ?wiadczy us?ugi ksi?gowe dla wszelkich podmiotów gospodarczych, tych dopiero zaczynaj?cych prowadzi? w?asn? dzia?alno?? oraz tych ju? posiadaj?cych w?asny biznes. Nasze do?wiadczenie, tak wa?ne w tej bran?y, pozwala nam zagwarantowa? us?ugi na najwy?szym poziomie i spokojny sen naszych Klientów.
Posiadamy koncesj? MF oraz ubezpieczenie OC.

Zapraszamy
Kategoria:

Data zgłoszenia: Aug 23, 2011 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

W wielu przypadkach rozwi?zujemy ró?ne problemy firm i osób prywatnych. Niektóre s? naprawd? mocno skomplikowane i w zwi?zku z ch?ci?, by?my jak najlepiej Pa?stwa obs?u?yli, zach?camy do stosownie powolnego i dok?adnego referowania nam problemu. Nasi specjali?ci s? w stanie rozwi?za? bardzo wiele trudno?ci o podwy?szonym stopniu skomplikowania, wi?c nie wahajcie si? Pa?stwo powierzy? im swoich k?opotów. W zale?no?ci od rodzaju problemu, jeste?my do Pa?stwa dyspozycji na miejscu oraz w formie wykonywania zlece? u Pa?stwa w firmie czy w biurze.  Oferujemy wiele mo?liwo?ci i ca?kowit? wygod?, która zapewni jako?? wypoczynku w dowolnym miejscu, podczas gdy my b?dziemy pracowa?. Rozwi?zania finansowe, z jakimi si? Pa?stwo borykacie, mog? dotyczy? wykorzystania nowoczesnych narz?dzi, nie stronimy od komputerów oraz od ca?ej reszty przyrz?dów zapewniaj?cych nam wysok? jako?? pracy. Rozwi??emy ka?dy problem, jakiego b?dzie dotyczy? zg?oszenie.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 9, 2011 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]