Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29483
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156505

Wpisy [Tag : biuro rachunkowe]
Sort By :
Biuro rachunkowe KONTO znajduje si? w centrum miasta Tarnowskie Góry przy ulicy Legionów 37C. W swojej ofercie posiadamy kompleksowe us?ugi zwi?zane z rozliczeniami podatkowymi firm oraz osób fizycznych. Nasi pracownicy ch?tnie wyja?ni? wszelkie problemy, a za spraw? wysokich kwalifikacji mog? by? Pa?stwo pewni jako?ci naszych us?ug. Biuro rachunkowe KONTO Tarnowskie Góry zaprasza ju? dzisiaj!
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 16, 2012 Wejść: 1 Ocena: 5.00 Votes: 1
Top Rated

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Nie trzeba ju? teraz martwi? si? o sprawy ksi?gowe swoje i w?asnej firmy. Us?ugi rachunkowe z Warszawy b?d? wybawieniem dla ka?dego. Jeste?my na rynku i w samej bran?y od kilku lat i cieszymy si? w chwili obecnej du?ym zainteresowaniem klientów. Nasze biuro rachunkowe posiada szerok? ofert? i przyjazny cennik us?ug. Do tego mamy tak?e sta?ych wspó?pracowników, którzy powierzaj? nam swoj? dokumentacj?. Pod naszym bacznym okiem ksi?gowo?? jest teraz kwesti? do ogarni?cia. Nikt nie musi robi? wyrzecze? i samodzielnie ze wszystkim sobie radzi?. Od tego jeste?my, aby pomaga? i doradza? w ka?dej sytuacji.
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 7, 2012 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Dobry ksi?gowy to pozytywna osoba w ka?dej firmie. Je?eli i Ty szukasz firmy, która pomo?e w sprawach finansowych Twojej firmy bardzo dobrze trafi?e?. Otworzyli?my firm? w?a?nie z my?l? o takich klientach jak Ty. Oferujemy miedzy innymi audyt wewn?trzny. By si? przekona? o tym koniecznie zajrzyj na nasza witryn? internetowa i zapoznaj si? z ofert? ABC. Nadal masz w?tpliwo?ci? Masz pytania? Ch?tnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 22, 2012 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Zakres us?ug obejmuje: doradztwo oraz kompleksow? obs?ug? ksi?g handlowych, prowadzenie podatkowej ksi?gi przychodów i rozchodów, ewidencja rycza?tu, wystawianie deklaracji, obs?uga ZUS, kadr i p?ac, ewidencje VAT, badanie bilansu,doradztwo podatkowe. Uni-Rach posiada odpowiednie uprawnienia do kompleksowej obs?ugi wszystkich podmiotów gospodarczych, a tak?e do badania bilansów. Rzetelno?? us?ug potwierdzaj? posiadane uprawnienia. Firma zosta?a wpisana na list? podmiotów uprawnionych do badania sprawozda? finansowych. Szef firmy posiada kwalifikacje do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych. Jeden z cz?onków zarz?du posiada uprawnienia bieg?ego rewidenta ksi?gowego. Klienci powierzaj? nie tylko dokumenty ksi?gowe, lecz tak?e swoje tajemnice biznesowe. Wszystkich klientów firma obs?uguje starannie i rzetelnie. Rozliczenia dokonywane s? za pomoc? komputerowych programów ksi?gowych.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 31, 2012 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biuro rachunkowe KSM Ksi?gowo?? Wroc?aw specjalizuje si? w prowadzeniu ksi?gowo?ci ?rednich jak i ma?ych firm z województwa dolno?l?skiego. Biuro rachunkowe KSM Ksi?gowo?? Wroc?aw zajmuje si? równie? doradztwem gospodarczym i finansowym jak i wieloma innymi us?ugami zwi?zanymi z prowadzeniem firmy. Pe?n? list? us?ug wraz z cennikiem zamie?cili?my na naszej stronie internetowej www.ksiegowywroclaw.pl - Biuro rachunkowe Wroc?aw.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Dec 18, 2012 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Plus-Minus to biuro rachunkowe z wieloletnim do?wiadczeniem w bran?y prac rachunkowych. Nasza siedziba znajduje si? w Warszawie. Prowadzimy rzeteln? a tak?e kompleksow? ksi?gowo?? ma?ych firm. Nasz? specjalno?? stanowi? rozliczenia z ZUS-em oraz Urz?dem Skarbowym. Na ?yczenie klienta, na podstawie danych dostarczonych do naszego biura, ocenimy sytuacj? finansow? firmy. Pomagamy w kompleksowej obs?udze kadrowo-p?acowej nowo tworzonych przedsi?biorstw. Dzi?ki do?wiadczeniu a tak?e zaanga?owaniu w wykonywane zadania gwarantujemy naszym kontrahentom fachow? oraz rzeteln? obs?ug? i kompleksowe us?ugi doradcze. Nasi eksperci zawsze potrafi? znale?? rozwi?zanie dopasowane do oczekiwa? naszych petentów. Dodatkowym atutem s? atrakcyjne ceny prac wykonywanych przez nasze biuro. Wszystkie osoby zaciekawione ofert? biura serdecznie zapraszamy na stron? internetow?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 29, 2013 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Podstaw? dzia?alno?ci biura rachunkowo-podatkowego Thomeyer z Elbl?ga jest fkompetentne doradztwo podatkowe. Kompleksowa pomoc w rozwi?zywaniu zawi?o?ci podatkowych oraz profesjonalizm w zakresie obs?ugi klienta oraz wykonywanych us?ug sprawi?y, ?e biuro cieszy si? doskona?? s?aw? zarówno w?ród petentów jak i w bran?y. Dodatkowym walorem biura rachunkowo-podatkowego Thomeyer jest korzystanie z najlepszych programów rachunkowych. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu, wypracowanym standardom i indywidualnemu podej?ciu do ka?dego zadania kancelaria rachunkowa oferuje us?ugi najwy?szej jako?ci, takie jak: prowadzenie ksi?g rachunkowych, dokumentacji pracowniczej, doradztwo w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, prowadzenie ewidencji podatkowych. Ponadto biuro oferuje te? kompetentn? pomoc przy kontrolach podatkowych, skarbowych, zusowskich i PFRON, inspekcji pracy, a tak?e urz?dów pracy. Wi?cej na stronie.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 10, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Pa?stwu Kancelari? Doradcy Podatkowego Gra?yna Pasternak. Nasze biuro dzia?a ju? od 1992 roku, na terenie po?udniowo-zachodniej Polski. Obs?ugujemy du?e i ma?e podmioty gospodarcze. Nasze firma oferuje prowadzenie wszystkich form ewidencji rachunkowej i ksi?gowej z wykorzystaniem najnowszych rozwi?za? informatycznych. Wspomagamy w za?o?eniu
przedsi?biorstwa i doborze formy opodatkowania najkorzystniejszej dla Klienta. Nowo powstaj?cym
firmom wyja?niamy szczegó?owo zasady prowadzenia rozlicze? oraz doradzamy jakim sposobem
sprawnie dokona? rejestracji. Nasi fachowcy to fachowcy z wieloletnim do?wiadczeniem zawodowym, którzy s?u?? profesjonalnym doradztwem i pomoc? w czasie wyboru najlepszego dla Pa?stwa rozwi?zania. Gwarantujemy punktualn? adaptacj? wszelkiego zamówienia oraz konkurencyjne ceny. Zapraszamy na nasza stron? internetow?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 10, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Zakres dzia?alno?ci Biura Rachunkowego Bilans z Wejherowa zawiera takie us?ugi ksi?gowe jak: obs?uga ksi?gowa (kadrowo-p?acowa), rozliczenie z ZUS, rozliczenie z urz?dem skarbowym, rozliczenia podatkowe PIT, CIT, VAT, prowadzenie ksi?g rachunkowych. ksi?gi przychodów i rozchodów, rozliczenia rycza?tu ewidencjonowanego i kart podatkowych, sporz?dzanie sprawozda? do GUS i innych urz?dów, wype?nianie wniosku VZM o zwrot podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym, doradztwo ksi?gowe i pomoc przy zak?adaniu firmy oraz inne drobne us?ugi ksi?gowe. Prócz wiedzy oferuj? do?wiadczenie, niezawodno?? i skrupulatno??. Por?czaj? tak?e poufno?? powierzanym im danym. Biuro Rachunkowe Bilans dzia?a na mocy certyfikatu ksi?gowego o numerze 8688/2005 przyznanego w?a?cicielce biura przez Ministra Finansów 10 stycznia 2005 roku. Szczegó?owe informacje dotycz?ce przedsi?biorstwa znale?? mo?na na stronie:
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 12, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Pani Danuta Kubi?ska prowadzi Kancelari? Doradztwa Podatkowo-Ksi?gowego w Bydgoszczy. Kancelaria dysponuje licencj? wydan? przez Ministra Finansów i ochron? ubezpieczeniow? PZU S.A. ?wiadczy ona us?ugi ksi?gowo-podatkowe, a tak?e obs?ug? kadr i p?ac. Realizowane s? one na rzecz ró?nych podmiotów gospodarczych: jednoosobowych przedsi?biorstw i du?ych spó?ek prawa handlowego. Je?eli chodzi o us?ugi rachunkowe - Kancelaria zajmuje si? prowadzeniem oraz przechowywaniem ksi?gowo?ci, rozliczaniem podatku dochodowego, wyprowadzaniem zaleg?o?ci ksi?gowych, sporz?dzaniem rocznego sprawozdania finansowego oraz innymi us?ugami, np. szkoleniami personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie i weryfikowanie dokumentów ksi?gowych. Biuro to prowadzi równie? m.in. ewidencj? wynagrodze?, przesy?a dokumenty rozliczeniowe do ZUS oraz inne. Szczegó?owe informacje na stronie.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 12, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: [<< Pierwsza] [< Poprzednia] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Następna >] [Ostatnia >>]