Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29474
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156489

Wpisy [Tag : erp]
Sort By :
ERP-view.pl - portal rozwi?za? IT w biznesie. Systemy ERP, CRM, Business Intelligence, Controlling, MRP. Najnowsze wiadomo?ci, artyku?y, case studies. Przedstawiamy najnowsze trendy w bran?y oprogramowania dla firm.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 30, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

ERP-view.pl - portal rozwi?za? IT w biznesie. Systemy ERP, CRM, Business Intelligence, Controlling, MRP. Najnowsze wiadomo?ci, artyku?y, case studies. Przedstawiamy najnowsze trendy w bran?y oprogramowania dla firm.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 30, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

ERP-view.pl - portal rozwi?za? IT w biznesie. Systemy ERP, CRM, Business Intelligence, Controlling, MRP. Najnowsze wiadomo?ci, artyku?y, case studies. Przedstawiamy najnowsze trendy w bran?y oprogramowania dla firm.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 30, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Systemy ERP - Enterprise Resource Planning Systems, czyli Planowanie Zasobów Przedsi?biorstwa. System ERP integruje obszary: zarz?dzanie zasobami ludzkimi,zarz?dzanie produkcj? - MRP, CRM oraz Business Intelligence.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 24, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Systemy ERP- zintegrowane rozwi?zania informatyczne dla biznesu, obs?uguj?ce wszystkie obszary przedsi?biorstwa: produkcja, logistyka, zarz?dzanie zasobami ludzkimi.Systemy ERP wykorzystuj? narz?dzia Business Intelligence, hurtownie danych oraz CRM
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 24, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Systemy ERP czyli rozwi?zania wspomgaj?ce zarz?dzanie przedsi?biorstwem (ERP), charakteryzuj? si? budow? modu?ow?.Poszczególne modu?y to Business Intelligence,CRM,zarz?dzanie produkcj? (MRP) oraz zarz?dzanie zasobami ludzkimi oraz finanse i ksi?gowo??.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 24, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Systemy ERP: Sprzeda?, wdro?enia i opieka nad zintegrowanym pakietem programów do wspomagania zarz?dzania ADAPTIXhttp://adapta.com.pl/www.adapta.com.pl
Kategoria:

Data zgłoszenia: Aug 26, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

CFI jest firm? konsultingowo - informatyczn?. Zajmujemy si? produkcj? i wdra?aniem informatycznych systemów zarz?dzania klasy ERP, organizuj?cych prac? poszczególnych dzia?ów oraz firmy jako ca?o?ci. G?ównym celem naszych wdro?e? jest podnoszenie efektywno?ci dzia?ania i obni?enie kosztów operacyjnych naszych klientów. Podnoszenie efektywno?ci rozumiemy jako wzrost stosunku efektów do nak?adów w ka?dej komórce przedsi?biorstwa. Nasze oprogramowanie wdra?amy dla firm, których specyfika dzia?ania wymaga czego? wi?cej, ni? posiadania zwyk?ego programu magazynowo-ksi?gowego. Oprogramowanie dla firm Celem ka?dego naszego projektu jest dostarczenie klientowi warto?ci dodanej konkretnego, widocznego efektu naszej wspó?pracy - zmniejszenia nak?adów pracy w firmie, poprawy przep?ywu informacji, jako?ci obs?ugi klienta, wzrostu sprzeda?y.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Aug 26, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Xanto Business Solutions - tworzenie aplikacji wspomagaj?cych zarz?dznie, prac? vansellerów i presellerów, prace magazynu, ankieterów. Aplikacje bogate s? w funkcjonalno?ci, dopasowane do wymaga? klientów. Maj?c na uwadze wysokie koszty zakupu konkurencyjnych aplikacji, wyszli?my na przeciw i oferujemy aplikacje, za które klient p?aci abonament a nie ponosi kosztów wdro?enia, poniewa? ?atwo?? obs?ugi powoduje, ?e klient jest w stanie wdro?y? aplikacj? sam. Oczywi?cie zawsze s?u?ymy pomoc? wdro?eniow?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 3, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma Sumis oferuje oprogramowanie do zarz?dzania firm? (ma?a lub ?rednia firma). W ofercie znajduj? si? programy do zarz?dzania produkcj?, jako?ci, magazynem. Ponadto oferujemy us?ugi integracji z innymi systemami w szczególno?ci finansowo-ksi?gowymi. Firma Sumis oferuje jeden z najlepszych systemów ERP do zarz?dzania firm? produkcyjno-us?ugow?, w grupie najta?szych rozwi?za? (w wielu obszarach nie ust?puje du?ym systemom). Oferujemy najlepszy z najta?szych systemów ERP.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 15, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]