Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29474
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156489

Wpisy [Tag : informatyczne]
Sort By :
AT Computers. Pobiedziska. Sprzeda? oraz serwis sprz?tu komputerowego. Budowa sieci komputerowych. Tworzenie stron www, telefonia VoIP. Wolne oprogramowanie, Linux. Sklep komputerowy. AT Computers
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 10, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Nasza oferta to kompleksowa obs?uga serwerów opartych o system Linux. Us?ugi administracji. Zdalna administracja serwerami, konfiguracja, obs?uga sieci, firewall... Obs?uga serwerów
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 10, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

ZST-Softel oferuje outsourcing, systemy teleinformatyczne OSS, mobilne, wspomagaj?ce zarz?dzanie sieciami przedstawicielskimi oraz rozwi?zania dla bran?: FMCG, farmacja, ubezpieczenia i GSM. Istotn? dzia?alno?ci? firmy ZST-Softel jest ?wiadczenie us?ug outsourcingowych. Outsourcing ITOutsourcing informatycznyOprogramowanie dla firm
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 2, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

SzkoleniaCollect Trainings to jednostka szkoleniowa, która realizuje biznesowe szkolenia otwarte oraz zamkni?te z nast?puj?cych obszarów tematycznych: fundusze Unii Europejskiej, zarz?dzanie, sprzeda? i marketing, internet w biznesie, finanse i ekonomia, komunikacja w biznesie. Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny prowadzonych przez nas kursów i szkole? oraz wysokiej klasy wyk?adowców.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 5, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

CFI jest firm? konsultingowo - informatyczn?. Zajmujemy si? produkcj? i wdra?aniem informatycznych systemów zarz?dzania klasy ERP, organizuj?cych prac? poszczególnych dzia?ów oraz firmy jako ca?o?ci. G?ównym celem naszych wdro?e? jest podnoszenie efektywno?ci dzia?ania i obni?enie kosztów operacyjnych naszych klientów. Podnoszenie efektywno?ci rozumiemy jako wzrost stosunku efektów do nak?adów w ka?dej komórce przedsi?biorstwa. Nasze oprogramowanie wdra?amy dla firm, których specyfika dzia?ania wymaga czego? wi?cej, ni? posiadania zwyk?ego programu magazynowo-ksi?gowego. Oprogramowanie dla firm Celem ka?dego naszego projektu jest dostarczenie klientowi warto?ci dodanej konkretnego, widocznego efektu naszej wspó?pracy - zmniejszenia nak?adów pracy w firmie, poprawy przep?ywu informacji, jako?ci obs?ugi klienta, wzrostu sprzeda?y.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Aug 26, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Interaktywna baza szkole? i kursów, zawiera szczegó?owe programy szkoleniowe z 1000 polskich firm. Tematyka: zarz?dzanie, umiej?tno?ci osobiste, prawo, sprzeda?, marketing i reklama, rachunkowo?? i finanse, informatyka, j?zyki i wiele innych. Najwi?ksze narz?dzie rozwoju osobistego w polskim internecie. Szkolenia otwarte i zamkni?te. Wygodna wyszukiwarka. Oferty szkole? dotowanych ze ?rodków unii europejskiej.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 2, 2009 Wejść: 4 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

?wiadczymy us?ugi budowlane i informatyczne. Specjalizujemy si? w budownictwie jednorodzinnym. Budujemy, remontujemy i wyka?czamy wn?trza. Zajmujemy si? tworzeniem stron WWW, wymian? poszczególnych podzespo?ów komputera, instalacj? i reinstalacj? systemów operacyjnych. Naszym najwa?niejszym celem jest zadowolenie klienta. Do ka?dego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Us?ugi wymagaj?ce dojazdu wykonujemy g?ównie na terenie miasta Bielsko-Bia?a i okolic.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 31, 2009 Wejść: 2 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR