Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29542
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156601

Wpisy [Tag : kantor online]
Sort By :
Cinkciarz.pl to kantor online, pozwalaj?cy wymienia? walut? przez internet. Kantor posiada bardzo konkurencyjne kursy walut, niejednokrotnie lepsze o oko?o 0,10z? ni? kursy oferowane w bankach oraz lepsze od kursów oferowanych w kantorach lokalnych.
Wymiana waluty w kantorze Cinkciarz.pl jest przeprowadzana za pomoc? przelewów bankowych. U?ytkownik po zarejestrowaniu si? w serwisie, dodaje swoje rachunki, zawiera transakcj?, a nast?pnie wp?aca nale?no?? na konto Cinkciarz.pl. Po zaksi?gowaniu wp?aty kantor wysy?a u?ytkownikowi przelew zwrotny. Szybko, za darmo i bezpiecznie.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 25, 2012 Wejść: 0 Ocena: 5.00 Votes: 1
Top Rated

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Ofert? portalu Waluteria.pl jest wymiana pieni?dzy. Uczestnicy spo?eczno?ci mog? liczy? chocia?by na atrakcyjne kursy wymiany walut, które s? wyznaczane indywidualnie. Serwis jasno informuje u?ytkowników o czasie potrzebnym na wykonanie przelewów walutowych do wybranych banków. Klienci korzystaj?c z portalu mog? przejrze? ponadto notowania Forex, czy te? policzy? za wykorzystaniem przelicznika, ile mog? oszcz?dza? na wymianie pieni?dzy. G?ówn? zalet? portalu jest ponadto brak op?at pobieranych przez serwis od uczestników za zawierane transakcje. Korzystanie z funkcji serwisu jest ca?kowicie darmowe.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 6, 2014 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Liderwalut.pl jest aplikacj? webow?, jaka pozwala interesantom z ca?ego kraju na wygodn? wymian? waluty za po?rednictwem internetu. Dzi?ki instynktowemu panelowi u?ytkownika jak i b?yskawicznym operacjom interesanci mog? liczy? na komfortowe wymiany walut robione z dowolnego miejsca i o ka?dej porze. Portal w odró?nieniu od innych tego typu platform nie wymaga od u?ytkowników wcze?niejszej wp?aty w gotówce, zapewnia te? sprzyjaj?ce kursy walut oparte mi?dzy innymi na globalnych kursach Forex. U?ytkownicy mog? te? sprawdza? rozleg?e komentarze walutowe ukazuj?ce si? codziennie na ?amach serwisu.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 12, 2014 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Ergokantor.pl trudni si? wymian? dewiz przez Internet oraz zajmuje si? prowadzeniem dzia?alno?ci kantorowej. Naszym klientom oferujemy bardzo dobr? obs?ug? oraz najprawdopodobniej najkorzystniejsze kursy online dost?pne w Polsce. Charakteryzuje nas personalne podej?cie do ka?dego klienta. Nasza platforma transakcyjna opiera si? na rzeczywistych notowaniach z rynku Forex oraz najni?szym spreadzie czyli ró?nicy pomi?dzy ofert? kupna a ofert? sprzeda?y. Ka?da zawarta za naszym po?rednictwem transakcja daje wymiern? oszcz?dno??, dzi?ki naszej gwarancji korzystnych kursów w obrocie mi?dzybankowym.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 17, 2015 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

W propozycji us?ugowej przedsi?biorstwa Rkantor.com znajd? Pa?stwo sposobno?? wymiany popularnych dewiz bez potrzeby opuszczania domu. Internetowa platforma gwarantuje du?? wygod? stosowania. Dbamy tak?e o odpowiednie bezpiecze?stwo przeprowadzanych transakcji, dlatego stosujemy najnowocze?niejsze rozwi?zania. Proponujemy klientom bardzo konkurencyjne kursy walut. W przypadku w?tpliwo?ci odnosz?cych si? do naszej oferty, zapraszamy do kontaktu z konsultantami, którzy odpowiadaj? drog? internetow? oraz telefoniczn?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 15, 2016 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Z pewno?ci? w przysz?o?ci rynek walutowy ulegnie znacznej zmianie. Jest to spowodowane min. coraz wi?ksz? popularno?ci? internetowych platform finansowych, takich jak np. Trejdoo. Jest to nowoczesne rozwi?zanie umo?liwiaj?ce wymian? walut online 24h na dob? po znacznie lepszym kursie ni? w stacjonarnym kantorze walutowym. Poza tym Trejdoo to tak?e szybkie realizacje przelewów mi?dzynarodowych, rezerwacja kursów czy rozliczanie p?atno?ci dzi?ki walutowym kartom prepaid. Szeroki wachlarz us?ug oferowanych przez Trejdoo wytycza nowy szlak rynku walutowego.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 23, 2016 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Internetowy kantor KantorEkspert.pl to platforma oferuj?ca wymian? walut online. Co nas wyró?nia w?ród konkurencji? Mianowicie to ?e mamy najlepsze kursy w Polsce! Sprawd? sam i przekonaj si? jak du?o mo?esz z nami zaoszcz?dzi?. Na naszej stronie internetowej znajdziesz kalkulator walutowy dzi?ki temu narz?dzi ?atwo obliczysz jak wiele mo?esz zyska? na wymianie w naszym kantorze. KantorEkspert gwarantuje sto procent satysfakcji, szybko?? realizacji oraz najwy?sze standardy bezpiecze?stwa. Zapraszamy do rejestracji na naszej stronie internetowej.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Aug 12, 2016 Wejść: 0 Ocena: 5.00 Votes: 1

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR