Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29474
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156492

Wpisy [Tag : mycie elewacji]
Sort By :
Prima ?wiadczy us?ugi porz?dkowe sprz?tanie w Warszawie. Prima oferuje us?ugi w zakresie sprz?tania wewn?trznego i zewn?trznego, a tak?e utrzymania zieleni, prac konserwatorskich i od?nie?ania. Sprz?tanie. Doczyszczanie i zabezpieczanie posadzek, mycie elewacji, pranie wyk?adzin, mycie okien, piel?gnacja zi
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 28, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Elevatio to gwarancja zawsze precyzyjnie oraz dok?adnie wykonanych prac ? bez znaczenia czy
jest to czyszczenie dachów, czy te? mycie kostki brukowej wykonywane za pomoc? specjalnych
?rodków chemicznych oraz myjek ci?nieniowych. Jest to niezwykle wa?ne oraz istotne w obecnych
czasach, poniewa? w zwi?zku z du?ym zanieczyszczeniem gleby, powietrza oraz ziemi, wszystko
brudzi si? bardzo szybko oraz ?atwo ? szczególnie elementy o jasnych i bia?ych kolorach. Dlatego
nasza porz?dna oraz znana i renomowana firma zajmuje si? tak?e pracami takimi jak mycie okien
oraz wszelakiego typu innymi pracami doczyszczaj?ce. Tak?e antygraffiti jest nasz? specjalno?ci?.
Pod t? nazw? kryje si? specjalna pow?oka, która ma za zadanie chroni? elewacje zewn?trzne
budynków przed wandalami, cz?sto pokrywaj?cymi takie budynki, ohydnymi napisami lub
obrazkami wykonanymi za pomoc? farby w sprayu. Mi?dzy innymi z tego powodu nasza firma
oferuje tak?e czyszczenie tynku, poniewa? budynki pokryte antygraffiti mo?na pó?niej ?atwo
oczy?ci? z farby za pomoc? strumienia gor?cej wody pod du?ym ci?nieniem.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 24, 2011 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Spó?ka Promur, której siedziba mie?ci si? w Gliwicach od wielu lat prowadzi dzia?alno?? na rynku budowlanym, specjalizuj?c si? w renowacji elewacji. Poza kluczow? specjalizacj? przedsi?biorstwa w ofercie naszej znajduje si? te? kompleksowe mycie kostki brukowej, piaskowca, klinkieru, ceg?y i dachówek. Bogate do?wiadczenie, które uda?o nam si? pozyska? w tej bran?y jak równie? znakomite umiej?tno?ci naszych do?wiadczonych pracowników sprawi?y, ?e zaufa?o nam ju? wielu interesantów. Czyszczenie graffiti, malowanie natryskowe a tak?e od?nie?anie budynków to tylko nieliczne z prowadzonych przez nas prac. Ca?y czas rozszerzamy nasz? ofert?, dbaj?c o satysfakcj? naszych klientów. Zapewniamy rzetelno?? oraz rzetelno?? realizowanych przez nas prac. Podczas realizacji naszych zamówie? korzystamy ze specjalistycznego sprz?tu oraz narz?dzi renomowanych marek, które zapewniaj? terminowo?? oraz profesjonalizm prac. Serdecznie zach?camy do zajrzenia na nasz? stron? internetow? w celu zapoznania si? z kompletn? ofert?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 10, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

AZET-BIS jest bardzo dobrym wyborem dal tych z Pa?stwa, którzy szukaj? kompleksowy us?ug w zakresie remontowo-budowlanym. Wieloletnie do?wiadczenie firmy, wyj?tkowa ostro?no?? w zachowaniu wszelkich wymogów oraz parametrów technicznych, jak równie? stosowanie przy pracach materia?ów renomowanych firm to tylko niektóre zalety firmy AZET-BIS. Wszystkie ?wiadczone przez firm? us?ugi odznaczaj? si? bezpiecze?stwem i wysok? jako?ci?, a tak?e zachowuj? konkurencyjne ceny. W obszernej ofercie us?ug znajduj? si?: docieplania budynków, prace remontowe, prace remontowo-budowlane, roboty wyko?czeniowe oraz prace renowacyjne. Wi?cej szczegó?ów na stronie:
Kategoria:

Data zgłoszenia: Dec 16, 2013 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

TOORA CLEANING COMPANY to firma, która oferuje nowoczesne techniki czyszczenia przemys?owego. Mog? Pa?stwo skorzysta? mi?dzy innymi z takich us?ug jak: czyszczenie hydrodynamiczne, czyszczenie po remontach budowlanych, czyszczenie suchym lodem. Dysponujemy równie? wypo?yczalni? specjalistycznych urz?dze? czyszcz?cych. Najwa?niejsza jest dla nas profesjonalna i rzetelna obs?uga. Z naszej oferty mog? skorzysta? nie tylko firmy i du?e przedsi?biorstwa lecz równie? klienci indywidualni.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 14, 2014 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

?wiadczymy swoje us?ugi w miejscach ci??ko dost?pnych i zagro?onych upadkiem z wysoko?ci. Monta?e oraz demonta?e na wysoko?ci mi?dzy innymi reklam ?wietlnych, kominów, anten, reflektorów, konstrukcji. Odgrzybianie, czyszczenie oraz impregnowanie murów i dachów, malowanie bezpowietrzne - technik? hydrodynamiczn?. Prace konserwacyjne jak od?nie?anie, usuwania nawisów, udra?nianie rynien i tak?e zagro?e? budowlanych, realizacja dokumentacji fotograficznej i inwentaryzacji w miejscach trudnodost?pnych. Posiadamy wiedz? oraz kompletne niezb?dne badania lekarskie, uprawnienia, warsztaty oraz ubezpieczenia NNW i OC dzia?alno?ci. Pracujemy na bardzo dobrym sprz?cie przy u?yciu specjalistycznych narz?dzi jak i maszyn.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 26, 2014 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Profesjonalne czyszczenie, doczyszczanie budynków z zewn?trz i wewn?trz. Dbamy o indywidualne podej?cie do klienta, terminow? realizacj? prac, dok?adne doczyszczanie. Oferujemy dobr? cen?. Mycie elewacji wykonujemy bez dodatkowych kosztów stawiania rusztowa?. Je?li myty obiekt jest wy?szy od 28 metrów, korzystamy z podno?ników.
Dysponujemy technologi? i ekologicznymi ?rodkami myj?cymi, które pozwalaj? nam zadba? o ka?dy rodzaj mytej powierzchni.

Z do?wiadczenia i licznych rozmów z klientami wiemy, ?e czysty obiekt przyczynia si? do zwi?kszenia zysków oraz optymalizacji pracy.

Ca?o?? wp?ywa równie? na bezpiecze?stwo pracowników i Pa?stwa klientów. Dbamy o to, ?eby zmie?ci? si? w dobrej cenie us?ugi.

Koszty naszego dzia?ania s? mniejsze od firm, które korzystaj? z wind do mycia elewacji i lin alpinistycznych.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 3, 2018 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR