Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 27101
Kategorii: 16
Użytkowników: 625
Unikalnych wyjść: 152414

Wpisy [Tag : odszkodowania]
Sort By :
http://www.hexa.pl Odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek. Odszkodowania osobowe. Pomoc poszkodowanym w uzyskaniu odszkodowania. Dochodzenie odszkodowa?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Apr 5, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Kancelaria Adwokacka Monika Piech - Balicka. Obs?uga prawna osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Prawo gospodarcze, cywilne, karne. Porady prawne, doradztwo, przygotowywanie i opiniowanie umów, reprezentacja przed s?dami. Odszkodowania i odzyskiwanie nale?no?ci. http://www.kancelaria-lodz.com.pl/www.adwokat-lodz.com.pl
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 1, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Odszkodowania ?ód?, odszkodowania-lodz.com.pl, Skuteczna pomoc w uzyskiwaniu odszkodowa? od firm ubezpieczeniowych, odszkodowanie-lodz.pl, Uleg?e? wypadkowi i jeste? rozczarowany wysoko?ci? odszkodowania? Zg?oszenieszkody i korespondencja z firm? ubezpieczeniow? to dla Ciebie udr?ka? Od lat skutecznie bronimy interesów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, którym towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiaj? wyp?aty nale?nego odszkodowania lub je zani?aj?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 23, 2008 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Oferujemy skuteczn? pomoc prawn? w dochodzeniu roszcze?� odszkodowawczych i windykacji wierzytelno?ci. Uzyskamy nale?ne Tobie odszkodowanie. Przeprowadzimy skuteczn? windykacj? nale?no?ci.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 24, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Zajmujemy si? dochodzeniem nale?nych odszkodowa? z tytu?u poniesionych strat w wyniku kolizji czy strat powypadkowych. Specjalizujemy si? w uzyskiwaniu odszkodowa? powypadkowych oraz odszkodowa? komunikacyjnych. Zaufa?o nam ju? 30 000 zadowolonych klientów, dzi?ki czemu jeste?my teraz jedn? z najwi?kszych i najskuteczniejszych firm w bran?y na polskim rynku.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 20, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Kancelaria Adwokacka specjalizuj?ca si? w w dochodzeniu odszkodowa? b?d?cych zarówno wynikiem przypadku, jak i wynikaj?cych z winy osób trzecich lub organów pa?stwowych. Od wielu lat Kancelaria pomaga uzyska? satysfakcjonuj?ce odszkodowania wynikaj?ce z: wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, zdarze? losowych obj?tych umowami ubezpieczenia (np. na ?ycie, od niebezpiecznych wypadków, od po?aru itp.), b??dnych decyzji administracyjnych, niewykonania umów i in.
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 16, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

KRONN Biuro Dochodzenia Odszkodowa?. Zapraszamy do wspó?pracy z nasz? kancelari?. Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach dochodzi? nale?nych im odszkodowa?, oraz uzyska? maksymalne zado??uczynienie za doznana krzywd?. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy profesjonaln? kadr? specjalistów. Proces dochodzenia stosownych ?wiadcze? jest na ka?dym etapie post?powania poddany kontroli Radcy Prawnego pracownika naszej spó?ki. Nie pobieramy od naszych klientów ?adnych op?at, a nasze wynagrodzenie jest nam nale?ne dopiero po uzyskaniu stosownego ?wiadczenia. Kontakt z nasz? firm?: tel 071 791 19 72, 691 730 660, odszkodowania@kronn.pl.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 30, 2009 Wejść: 0 Ocena: 5.00 Votes: 2

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Odszkodowania Iridum – pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowa? w szczególno?ci dla ofiar wypadków komunikacyjnych oraz dla poszkodowanych przez wszelkie inne zdarzenia, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu b?d? mieniu, jak i dla rodzin ofiar ?miertelnych wypadków komunikacyjnych. Nie pobieramy op?at wst?pnych. Wspó?pracujemy z bieg?ymi oraz najlepszymi specjalistami z dziedziny medycyny.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 14, 2011 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Hexa Dochodzenie Odszkodowa? Sp. z o.o. reprezentuje osoby poszkodowane w zakresie dochodzenia ?wiadcze? pieni??nych od ubezpieczycieli. Pracownicy firmy bezp?atnie zapoznaj? si? ze spraw? i uzyskaj? odszkodowanie bez op?at wst?pnych. Wynagrodzenie b?dzie rozliczane dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Zakres prowadzonych spraw obejmuje dochodzeni odszkodowa?: komunikacyjnych, powypadkowych, zado??uczynienia
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 10, 2012 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Orzeczeniem S?du Najwy?szego ?pi?cym w kabinie kierowcom podczas podró?y zagranicznych przys?uguje specjalne uposa?enie w formie rycza?tu za nocleg tak sp?dzony. Dzi?ki temu wyrokowi otwar?y si? drzwi do osi?gni?cia zado??uczynienia za rycza?t w ci?gu ostatnich trzech lat. Warto odnotowa?, ?e istnieje mo?liwo?? odzyskania do 150 tys. z?.

Kierowco - napisz b?d? zadzwo? do nas (RyczaltZaNoclegi.pl), do ka?dej sprawy przyst?pujemy w sposób indywidualny, nie czekaj! Nasi prawnicy za darmo rozpatrz? Twoj? sytuacj?. Nie pobieramy ?adnych op?at wst?pnych (pobieramy jedynie op?at? od wygranych spraw)!
Kategoria:

Data zgłoszenia: Aug 9, 2014 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 3 [Następna >]