Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29543
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156611

Wpisy [Tag : opakowania tekturowe]
Sort By :
Naszym g?ównym produktem s? opakowania tekturowe. Firma istnieje na rynku opakowa? kartonowych od 1978 roku, Multi-box mie?ci si? w My?lenicach i Krakowie. Opakowania kartonowe, kratownice, sztancowanie, tektura, pude?ka, pud?a, sitodruk.

Firma Multi Box specjalizuje si? w wyrobie opakowa? kartonowych. W naszej us?udze znajdziecie Pa?stwo równie?:
opakowania tekturowe, pude?ka klapowe, pude?ka fasonowane, sztancowane, wykonywane za pomoc? wykrojnika wg ?yczenia klienta.
Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 2, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

W swojej ofercie posiadamy szerok? gam? naczy? i opakowa? jednorazowych niezb?dnych dla sprawnego funkcjonowania firm zajmuj?cych si? gastronomi? i cateringiem. Asortyment ten obejmuje zarówno standardowe naczynia i opakowania jednorazowego u?ytku a tak?e innowacyjne rozwi?zania bran?y opakowaniowej. Wieloletnia i efektywna wspó?praca z czo?owymi producentami opakowa? i naczy? jednorazowych tj. Huhtamaki, Inline Poland, pozwala nam sprosta? wszelkim potrzebom klientów dla których pakowanie ?ywno?ci stanowi podstaw? prawid?owego i szybkiego funkcjonowania ich firm. Ofert? nasz? rozszerzyli?my o specjalistyczne urz?dzenia do pakowania ?ywno?ci francuskiej firmy ORA b?d?c autoryzowanym przedstawicielem w Polsce.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 9, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Przedstawiamy ofert? opakowa? angielskiej firmy Alexir. Opakowania te s? produkowane z papieru za pomoc? specjalnej ekologicznej technologii. G?ównym odbiorc? tych opakowa? jest przemys? spo?ywczy oraz firmy cateringowe. Najwi?kszym powodzeniem ciesz? si? opakowania do zgrzewania w urz?dzeniach O-R-A. Nale?? do nich opakowania na kanapki, dania gotowe kuchni tradycyjnej oraz orientalnej. Firma Alexir jest najwi?kszym producentem tego typu opakowa? w Wielkiej Brytanii.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 17, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma tektura-opakowania producent opakowa? tekturowych i tektury. Wykonujemy opakowania na wymiar z nadrukiem lub bez. Specjalizujemy si? w wykonywaniu pude? klapowych, pude? fasonowych, pude? z wykrojnika, pude?ek na pizze, tacek tekturowych do produkcji zniczy, tac na europalete, przek?adek tekturowych, naro?ników tekturowych, sprzeda?? tektury 2, 3, 5-warstwowej.

Tektura z której wykonujemy opakowania jest najwy?szej jako?ci.
Wykonujemy równie? ma?e zamówienia.
Dzia?amy na terenie województwa ?l?skiego i ca?ej Polski.

Jako rozwijaj?ca si? firma oferujemy atrakcyjne ceny produktów. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 30, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Jeste?my rozwijaj?c? si? firm?, która zajmuje si? produkuj?c? i dystrybucj? opakowa? tekturowych. Stawiamy na profesjonaln? i nowoczesn? obs?ug?. Entuzjazm i zaanga?owanie zespo?u skutkuj? wysok? jako?ci? produktów i komfortem wspó?pracy dla naszych Klientów.
W naszej ofercie znajduj? si? [url=http://www.kamipak.pl]opakowania tekturowe[/url] 3 i 5 warstwowej oraz z mikrofali, w gramaturze od 380-780 gr/m2.
Produkujemy pud?a klapowe (zbiorcze) oraz pud?a fasonowe (wykrojnikowe) z nadrukiem lub bez z tektury o pokryciu szarym lub bia?ym.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 26, 2010 Wejść: 1 Ocena: 3.00 Votes: 2

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma Igopak specjalizuje si? w produkcji kartonów, pude?ek, pude? oraz wszelkich opakowa? tekturowych i kartonowych. Stosujemy si? do standardów FEFCO oraz realizujemy zlecenia wed?ug indywidualnych preferencji.
Jeste?my rzeteln? firm? z du?ym do?wiadczeniem, której zaufa?o wielu klientów, zarówno lokalnych jak i z ca?ego kraju. Polecamy nasze produkty i zapraszamy do wspó?pracy!
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 6, 2010 Wejść: 1 Ocena: 5.00 Votes: 4

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma Bochem to wytwórca opakowa? tekturowych. Na rynku istnieje od ponad 16 lat. Jest czo?owym producentem tektury falistej w Polsce. W ofercie znajduj? si? przede wszystkim wyrób opakowa? tekturowych i kartonowych, czyli kartony klapowe a tak?e fasonowe. Artyku?y tekturowe wykazuj? si? wielk? jako?ci?, z racji czemu solidno?? opakowa? tekturowych jest nies?ychanie wyra?na. Opakowania tekturowe sporz?dzamy cierpliwie. Zastosowanie opakowa? kartonowych jest wielce ogromne, mog? pos?u?y? jako opakowania do archiwizacji dokumentacji, czy opakowania do obuwia, jak tak?e jako tacki tekturowe. Bochem zapewnia, i? w?asne us?ugi uzyskuje profesjonalnie o czym mog?o si? przekona? si? obecnie wielu odbiorców.
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 2, 2012 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma Zdrojpak jest znanym producentem opakowa? tekturowych takich jak pud?a klapkowe, pud?a rodzaju fefko, przek?adki, separatory, opakowania wykorzystuj? profesjonaln? tektur? falist?, Sposobno?? doboru adekwatnego koloru tektury jak równie? nadruku pozwala na spe?nianie oczekiwa? przysz?o?ciowych odbiorców. Wieloletnie wiedz? praktyczna i dostosowywanie si? do panuj?cego zlecenia na naszych rynkach powoduje ?e Zdrojpak jest bardzo ch?tnie i cz?sto wybieranym dostawc? opakowa?.

http://www.zdrojpak.pl/
Opakowania tekturowe
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 10, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Starasz si? w?a?nie znale?? producenta tekturowych opakowa?, gdy? potrzebujesz kartonów, w które b?dziesz móg? pakowa? swoje produkty? Je?li na pytanie to dopowiedzia?e? pozytywnie, koniecznie zabierz si? za studiowanie poni?szego serwisu internetowego. Nale?y on bowiem do firmy, która powinna Ci? zainteresowa? swoj? ofert?. Zajmuje si? ona produkcj? i sprzeda?? pude?ek i palet tekturowych. Zajrzyj na powy?sz? stron? internetow?, a poznasz wszystkie zalety przygotowanej oferty i przy okazji zapoznasz si? z oferowanymi produktami. Mo?esz by? spokojny o swoje zadowolenie, gdy? znalezienie drugiej równie atrakcyjnej oferty tego typu nie b?dzie prostym zadaniem. Zdecyduj si? zatem na wspó?prace ju? teraz.
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 27, 2014 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Je?li interesuje Pa?stwa przygotowanie indywidualnego wymiaru i grafiki opakowania, to zach?camy do zaznajomienia si? z propozycj?, która zosta?a przedstawiona przez przedsi?biorstwo Granpak. Siedziba naszej firmy zlokalizowana jest w Andrychowie. Proponujemy realizacje wysokiej jako?ci, które sprostaj? wymaganiom nawet najbardziej wybrednych klientów. Gwarantujemy profesjonaln? pomoc zatrudnionych przez nas pracowników w ka?dym czasie wykonywania projektu. Wieloletnie do?wiadczenie w bran?y umo?liwi?o nam skupienie si? na wa?nych aspektach zwi?zanych z funkcjonalno?ci? opakowa?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 19, 2015 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR