Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29419
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156390

Wpisy [Tag : transport]
Sort By :
O transporcie samochodowym wiemy wszystko. Jeste?my firm? rodzinn?, która od wielu lat ?wiadczy us?ugi w przewozie ró?nego rodzaju materia?ów.
Bardzo szybko zyskali?my zaufanie du?ych i mniejszych partnerów, poniewa? do wykonywania naszych obowi?zków podchodzimy z pasj?.
Dbamy i nasze samochody i stale odnawiamy nasz tabor. Kierowcy, którzy u nas pracuj? s? dobrze wyszkoleni - przeprowadzamy dok?adne badania i testy zanim powierzymy im towary naszych klientów.
O przewo?one towary jeste?my pewni, bo mamy dobre, nowe samochody, sprawn? spedycj? i zadowolonych pracowników, dla których, tak jak dla nas transport samochodowego jest pasj?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Dec 13, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Agencja celna ?ód? Logisped oferuje Pa?stwu wspó?prac? w zakresie us?ug transportowych oraz celnych na terenie Europy. Transporty realizowane poza Uni? Europejsk? b?d? mia?y zapewnion? odpraw? celno importow? lub eksportow? w naszej agencji celnej w ?odzi. Gwarantujemy kompleksow? i rzeteln? obs?ug? celn? naszych klientów.Oferuje swoim klientom profesjonalne us?ugi celne w wielu sieciach, jak chocia?by w portach lotniczych, morskich oraz przy wewn?trznych Urz?dach Celnych w ?odzi i wielu innych miastach w kraju. Korzystaj?c z obs?ugi celnej oszcz?dzamy zw?aszcza na czasie, poniewa? realizuj? one odprawy celne z zastosowaniem procedury uproszczonej. Korzy?ci? z jej stosowania jest ograniczenie czasu trwania odpraw, poniewa? przeprowadza si? j? bez udzia?u urz?du celnego. Procedura uproszczona to tak?e ?atwiejsze sposoby rozlicze?. Du?ym u?atwieniem we wszelkich procedurach celnych jest sk?ad celny, czyli miejsce uznane przez organ celny i podlegaj?ce ich kontroli, w którym towary mog? by? sk?adowane zgodnie z ustalonymi warunkami.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 18, 2011 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Wandalex S.A. jest spó?k? notowan? na GPW. Tworzy Grup? kapita?ow? podmiotów produkcyjno-dystrybucyjnych, w ofercie których znajduj? si? wózki wid?owe (magazynowe, paletowe, boczne, wielokierunkowe), rega?y magazynowe, przeno?niki oraz rozwi?zania dla transportu i sk?adowania towarów. G?ówna siedziba firmy mie?ci si? w Warszawie. Oddzia?y Wandalex S.A. znajduj? si? m.in. w Gda?sku, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie i Wroc?awiu. Zajrzyj na witryn? firmy Wandalex S.A., poznaj szerok? ofert?, zapoznaj si? z ofert? dla inwestorów.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 16, 2011 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Clicktrans.pl umo?liwia w bardzo szybki sposób znalezienie odpowiedniego dla Was ?rodku transportu. Przewo?nicy znajduj? nowych Klientów, a Zleceniodawcy uzyskuj? najkorzystniejsze ceny dzi?ki formie „aukcji w dó?”. Masz do wys?ania paczk?? Przeprowadzasz si?? Wejd? na clicktrans.pl. Wierzymy, ?e serwis Clicktrans.pl przynosi korzy?? wszystkim: Zleceniodawcom nadaj?cym przesy?ki, Przewo?nikom oraz wszystkim ludziom korzystaj?cych z mniej zanieczyszczonego ?rodowiska.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 1, 2012 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma transportowa Stanzal powsta?a w 2004 roku w ?odzi. Jeste?my szanowanym przedsi?biorc? w sferze transportu i logistyki. Pragn?c sprosta? zapotrzebowaniom rynku i naszych klientów organizujemy kompleksowy pilota? transportu, przewóz ?adunków standardowych oraz ponadnormatywnych i ponadgabarytowych. Przygotowujemy wycen? transportu z uwzgl?dnieniem ekonomicznych rozwi?za?, zabezpieczymy ?adunek, zapewnimy przygotowanie dokumentów przewozowych, zezwole? powi?zanych z nietypowym i specjalistycznym przewozem. Systematycznie udoskonalamy i zaopatrujemy nasz park maszynowy oraz poszerzamy zasi?g naszych prac. Staramy si? wci?? powi?ksza? standardy ?wiadczonych us?ug, zatrudniaj?c wysoko wykwalifikowan? za?og? i troszcz?c si? o otaczaj?ce nas ?rodowisko. Zach?camy do wspó?pracy.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 12, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

W firmie Sprint Bus mo?emy zamówi? pr?dki oraz bezpieczny transport klientów indywidualnych lub grup zorganizowanych. Zapraszamy klientów do rezerwacji przewozów do Niemiec, Belgii czy Holandii od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach: 8.00 - 18.00 i w soboty w godzinach 8.00 - 15.00. przedsi?biorstwo prowadzi Andrzej Krzyszycha. Jeste?my profesjonaln? grup? do?wiadczonych kierowców. W naszej ofercie chcemy po??czy? kompetentn? obs?ug? i korzystne ceny. Oferujemy przewozy do Niemiec, Belgii oraz Holandii. Wypo?yczamy Pa?stwu nowoczesne busy i autobusy na: wyjazdy integracyjne, szkolenia, imprezy okoliczno?ciowe (takie jak wesele), targi, konferencje oraz pielgrzymki. Jeste?my do Pa?stwa dyspozycji w siedzibie naszej firmy, ch?tnie odpowiemy na wszystkie Pa?stwa zapytania. Wi?cej o samych us?ugach oraz pojazdach na naszej stronie.
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 26, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Decyduj?c si? na aktywny sposób wypoczynku poprzez zwiedzanie kraju lub Europy, wybieraj?c si? na wycieczk? objazdow? warto zainteresowa? si? firm? przewozow?. Firma „Jankowscy” sc oferuje przewozy autokarowe zarówno po kraju jak i za granic?. Popularne kierunki zagraniczne to Chorwacja, W?ochy. Autobusy firmy wyposa?one s? w DVD oraz WiFI, przez co podró?owanie jest przyjemniejsze. Fachowa obs?uga i profesjonalizm kierowców sprawiaj?, ?e ponownie chce si? wraca? i korzysta? z us?ug firmy przy kolejnych wyjazdach.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 11, 2013 Wejść: 0 Ocena: 5.00 Votes: 1

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma GRAN oferuje odbiorcom us?ugi transportowe i spedycyjne na wysokim poziomie. Jako firma z wieloletnim do?wiadczeniem ma na swoim koncie wiele pomy?lnie wykonanych zlece?, a grupa sta?ych zadowolonych ze wspó?pracy klientów ci?gle ro?nie. Na zasoby firmy sk?adaj? si? wykwalifikowani pracownicy, nowoczesna i funkcjonalna struktura komunikacyjna oraz bogato wyposa?ony park samochodowy obj?ty sta?ym nadzorem technicznym. Firma ma do dyspozycji 40 pojazdów, z czego 15 to pojazdy niskopodwoziowe wykorzystywane do przewo?enia ?adunków ponadnormatywnych, ?odzi i jachtów. Systematyczne przegl?dy techniczne oraz troska o walory estetyczne pojazdów decyduj? o wysokiej jako?ci proponowanych przez us?ug. Ponadto firm ma ubezpieczenie OCP przewo?nika na 500.000 EUR. Wi?cej informacji na stronie internetowej.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 11, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Przewo?enie ludzi i towarów nie jest wcale rzecz? ?atw?. Co prawda z transportem mamy do czynienia na co dzie? i nie jest to rzecz nam obca. Zdajemy sobie jednak spraw? z tego, ?e transport musi by? odpowiednio zorganizowany. A to nie w ka?dym przypadku jest proste i nieskomplikowane. By móc przewozi? ludzi konieczne jest zadbanie o odpowiednie szczegó?y, o ?rodek transportu, o to, by tai transport zaplanowa? i zorganizowa?. Tym zajmuj? si? odpowiednie firmy transportowe, ale i inne, które z transportem maj? do czynienia. A transport jest przecie? podstaw? gospodarki, jest jej g?ównym elementem wp?ywaj?cym na to, ?e gospodarka funkcjonuje i rozwija si? na okre?lonym poziomie. A przecie? jest to szalenie istotne.
Firma transportowa P.U.H. TRANSPOL oferuje profesjonalny transport ponadgabarytowy. Firma ma siedzib? w da?sku ale terenem jej dzia?ania jest kraj i Europa.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 8, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Sumienno?? wykonywanych prac, szybko??, uczciwo??, najni?sze ceny w regionie. To w?a?nie najbardziej charakterystyczne cechy firmy "BEN". Firma ta funkcjonuje na terenie Wroc?awia oraz okolic, ?wiadcz?c us?ugi od 2005 roku. "BEN zajmuje si? wykonywaniem us?ug w zakresie pomocy drogowej przez dwadzie?cia cztery godziny na dob?. Firma specjalizuje si? przede wszystkim w transporcie aut z ca?ej Europy. Organizuje cz?ste kursy do portu w Bremerhawen, sk?d zabierane s? auta dostarczane do Polski z USA. W przewo?eniu du?ych pojazdów fachowcy z firmy "BEN" s? bezkonkurencyjni! Auto do holowania jest 7-osobowe, wyprodukowane w 2007 roku. Dzi?ki nawigacji przewo?nicy nie b??dz? po miastach europejskich. W firmie jest komputer diagnostyczny, który umo?liwia zdiagnozowanie usterki wszystkich elektrycznych uk?adów samochodu. Wszelakie naprawy mechaniczne s? obj?te s? gwarancj?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 8, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: [<< Pierwsza] [< Poprzednia] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Następna >] [Ostatnia >>]