Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29543
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156601

Wpisy [Tag : wirtualne biuro]
Sort By :
Wirtualne biura w Warszawie to propozycja dla firm, które chc? otworzy? biuro w Warszawie, a tak?e na potrzeby KRS lub dla tych, którzy po prostu ceni? swój czas i pieni?dze. Wirtualne biuro oferuje t? sam? funkcjonalno?? co tradycyjne du?e i drogie biuro. Wirtualne biuro umo?liwia przedsi?biorcy za?o?enie i prowadzenie w?asnego biura pod presti?owym adresem za znacznie mniejsza kwot? ni? cena wynajmu lokalu.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 26, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Us?ugi dla firm to alternatywne rozwi?zanie dla firm chc?cych afirmowa? nowoczesny wizerunek w?asnej firmy w presti?owym i eleganckim biurze w ró?nych miastach Polski. Projekt skierowany jest do firm nowo powsta?ych, rozwijaj?cych si? oraz pr??nie funkcjonuj?cych na rynku, dla których stacjonarne Biuro jest zb?dne w procesie zarz?dzania i kierowania firm?. Wirtualne Biuro powsta?o z zamys?em zaoszcz?dzenia Pa?stwa pieni?dzy jak i czasu, który w obecnym zabieganym ?wiecie biznesu jest bezcenny.
Oferujemy Naszym klientom :
• Siedzib? firmy w presti?owym biurowcu w Centrum miasta ?ód?, Pozna? i Wroc?aw
• Indywidualny nr telefonu i faxu wraz z obs?ug? sekretarsk?
• Mo?liwo?? poboru dokumentów ksi?gowo – biurowych potrzebnych w bie??cej dzia?alno?ci
• Prowadzenie terminarza spotka?
• Obs?ug? korespondencji
• Porady prawne
• Wirtualn? asystentk?, która pomo?e i odci??y Pa?stwa przy za?atwianiu spraw biurowych: rezerwacja hotelu, sali szkoleniowej, cateringu itd…
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 25, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biurowirtual.pl (?ód? Centrum) oferuje wirtualne biuro,wynajem adresów wirtualnych oraz us?ugi graficzne dla osób rozpoczynaj?cych dzia?alno?? oraz dla firm na terenie ?odzi i ca?ej Polski. Us?uga wirtualnego biura daje mo?liwo?? skorzystania z wirtualnego adresu który jest niezb?dny przy rejestrowaniu dzia?alno?ci. Dla przedsi?biorstw ju? dzia?aj?cych na rynku udost?pniamy wirtualny adres pod nowe filie. Wirtualne biuro jest rozwi?zaniem optymalnym, dzi?ki któremu rozwój firmy odbywa si? w sposób zrównowa?ony i przy najni?szym stopniu ryzyka. Przedsi?biorcy korzystaj?cy z naszych us?ug sami decyduj? jaki pakiet jest dla nich odpowiedni oraz z jakiej promocji mog? skorzysta?, czy z 1-miesi?cznego okresu wypowiedzenia umowy”, czy promocji „2-miesi?ce gratis”.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 3, 2010 Wejść: 1 Ocena: 4.00 Votes: 3

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Wirtualne biura w Cz?stochowie tworz? ludzie zwi?zani od kilkunastu lat z sektorem finansowym, pozwoli?o to nam zebra? bogate do?wiadczenie i zapewni? pe?en profesjonalizm wykonywanych us?ug. Profesjonalne biuro oraz sekretariat to us?ugi, które oferujemy podmiotom rozpoczynaj?cym swoj? dzia?alno?? i firmom które my?l? o ograniczeniu kosztów za wynajem powierzchni biurowych oraz zatrudnieniu osoby, która b?dzie zarz?dza? biurem. Nasze wieloletnie do?wiadczenie pozwala na poprowadzenie kompleksowo Pa?stwa firmy od A-Z. Z naszych us?ug korzystaj? stowarzyszenia, fundacje oraz firmy prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz?.
Ch?tnie wybieraj? nasz? firm? do wspó?pracy mi?dzynarodowe firmy rozwijaj?ce dzia?alno?? gospodarcz? na rynku polskim. Oferujemy dodatkowe us?ugi z zakresu zarz?dzania, finansów, prawa, doradztwa personalnego czy spraw organizacyjnych, które w znaczny sposób usprawni? dzia?anie Twojej firmy. Polecamy spotkania biznesowe na naszej sali konferencyjnej. Posiadamy równie? wiedz? i wieloletnie do?wiadczenie w organizacji zgromadze? wspólników. Stawiamy na profesjonaln? jako?? us?ug. Nasza oferta skonstruowana jest w taki sposób, aby zapewni? Pa?stwu wygod? i ?atwo?? zarówno przy rejestracji firmy jak i prowadzeniu biura na wysokim poziomie. D??ymy do tego, aby nasi Klienci mogli skoncentrowa? si? na w?asnym biznesie i dlatego oferujemy kompleksow? obs?ug? administracyjn?. W naszym biurze proponujemy trzy pakiety promocyjne: podstawowy, rozszerzony oraz specjalny w których dostosowujemy cen? do Twoich oczekiwa?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 3, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma kurierska X-Press Couriers posiada wieloletnie do?wiadczenie na rynku przesy?ek kurierskich w Warszawie. Przyjmujemy do dostarczenia przesy?ki na terenie województwa mazowieckiego oraz ?wiadczymy us?ugi w przesy?aniu przesy?ek odbieranych w Warszawie i wysy?anych na ca?y ?wiat. Oferujemy przesy?ki lokalne, krajowe oraz mi?dzynarodowe. Ka?da przesy?ka jest przez nas traktowana indywidualnie. Zapoznaj si? z naszym cennikiem na stronie internetowej.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 9, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Szukasz wiarygodnych informacji na temat biur rachunkowych, nieruchomo?ci, turystycznych i t?umacze? na terenie Krakowa i okolic. Ma?opolska to rejon atrakcyjny na prowadzenie owych dzia?alno?ci. My zobrazujemy takie jak wygl?da jej prowadzenie, jakie p?yn? korzy?ci z tego przedsi?wzi?cia, a tak?e jakie s? zagro?eniu. Przedstawimy Ci równie? na czym polega idea biura wirtualnego. Chcemy tak?e zapozna? Ciebie z tematyk? biznesu we w?asnym mieszkaniu. Zainteresowany? Zapraszamy na nasz? stron? WWW.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Apr 15, 2011 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Oferta Biura Excelio skierowana jest w szczególno?ci do osób potrzebuj?cych wirtualnego biura. Wspó?praca z firm? umo?liwia klientom optymalizacj? kosztów prowadzonej dzia?alno?ci, w tym równie? u?atwienie formalno?ci zwi?zanych z za?atwianiem spraw w Urz?dach Skarbowych. Wirtualne biura posiadaj? atrakcyjne lokalizacje, w tym w ?cis?ym centrum Warszawy oraz na Mokotowie. Biuro Excelio oferuje adres, obs?ug? poczty, faksu, telefonu, stron? internetow?, czy te? nawet i pomoc prawn? oraz ksi?gow?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Apr 24, 2014 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biuro rachunkowe NETAX ?wiadczy profesjonalne i kompleksowe us?ugi podatkowo - ksi?gowe. Zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug ksi?gowych. Biuro Rachunkowe NETAX prowadzi rachunkowo?? firm z Warszawy oraz ca?ej Polski.

Naszym celem jest jak najwi?ksze wsparcie Pa?stwa w sprawach ksi?gowych, aby?cie mogli skoncentrowa? si? na dzia?alno?ci podstawowej i rozszerzania swojego asortymentu czy te? rynku.

Us?ugi prowadzimy w oparciu o programy komputerowe zgodne z polskim wymogami prawnymi. Gwarantujemy wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug oraz dyskrecj? w powierzonych nam sprawach.

Chc?c zagwarantowa? naszym klientom jak najwygodniejsze prowadzenie spraw ksi?gowych, przygotowali?my ofert? bazuj?c? na obs?udze zdalnej. Zapraszamy do wspó?pracy klientów ze wszystkich rejonów Polski a tak?e firmy z kapita?em zagranicznym, którzy oczekuj? obs?ugi w zakresie us?ug finansowo–ksi?gowych oraz kadrowo–p?acowych.
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 27, 2014 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Je?eli chc? Pa?stwo otworzy? firm?, nie posiadaj?c biura, to zach?camy do skorzystania ze ?wiadcze? firmy Software Camp, która przygotowa?a sposobno?? wynaj?cia pomieszcze? biurowych lub konkretnego miejsca pracy. Zapewniamy mo?liwo?? nadzorowania wirtualnego biura, proponuj?c klientom obs?ug? rozmów przychodz?cych, nadzór nad korespondencj? i wiele innych. Z naszych ?wiadcze? korzystaj? przede wszystkim przedsi?biorstwa z sektora nowoczesnych technologii. Wszystkie pakiety proponowanych us?ug wyró?niaj? atrakcyjne op?aty. Elastycznie dostosowujemy opcje do wymaga? i oczekiwa? naszych klientów.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 4, 2015 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Jeste?my now? mark? na rynku warszawskim. Nasz? podstawowa dzia?alno?? polega na udost?pnianiu adresu na potrzeby rejestracyjne dla firm tzw. wirtualne biuro. Oprócz adresu dla firmy oferujemy te? m.in. coworking, biuro na godziny, biura serwisowane, sale konferencyjne czy rejestracj? spó?ek w KRSie. Nasza lokalizacja jest idealnym adresem na biznesow? wizytówk?. U nas zyskujesz pe?n? obs?ug? administracyjn? firmy.
Jeste?my na 15 pi?trze w budynku biurowym klasy A po?o?onym w presti?owej cz??ci ?ródmie?cia z wej?ciem bezpo?rednio od ul. Twardej w bliskim s?siedztwie stacji metra ?wi?tokrzyska oraz Rondo ONZ.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 24, 2015 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]