Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29543
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156601

Wpisy [Tag : wynajem biur]
Sort By :
Biurowirtual.pl (?ód? Centrum) oferuje wirtualne biuro,wynajem adresów wirtualnych oraz us?ugi graficzne dla osób rozpoczynaj?cych dzia?alno?? oraz dla firm na terenie ?odzi i ca?ej Polski. Us?uga wirtualnego biura daje mo?liwo?? skorzystania z wirtualnego adresu który jest niezb?dny przy rejestrowaniu dzia?alno?ci. Dla przedsi?biorstw ju? dzia?aj?cych na rynku udost?pniamy wirtualny adres pod nowe filie. Wirtualne biuro jest rozwi?zaniem optymalnym, dzi?ki któremu rozwój firmy odbywa si? w sposób zrównowa?ony i przy najni?szym stopniu ryzyka. Przedsi?biorcy korzystaj?cy z naszych us?ug sami decyduj? jaki pakiet jest dla nich odpowiedni oraz z jakiej promocji mog? skorzysta?, czy z 1-miesi?cznego okresu wypowiedzenia umowy”, czy promocji „2-miesi?ce gratis”.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 3, 2010 Wejść: 1 Ocena: 4.00 Votes: 3

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Polsko-hiszpa?ska grupa inwestycyjna trudni?ca si? nieruchomo?ciami biznesowymi. Swoj? aktywno?? prowadzi ona w ?odzi oraz w jej okolicznych miejscowo?ciach – Ozorkowie, Strykowie. Mo?esz skorzysta? tutaj z wynajmu i odkupu fachowo wyko?czonych i do perfekcji umieszczonych nieruchomo?ci takich jak biura, magazyny, lokale u?ytkowe. Firma w ofercie posiada dodatkowo powierzchnie reklamowe. Dost?pne maj?tno?ci charakteryzuj? si? tak?e szczególn? warto?ci? – bez zarzutu nadaj? si? dla tych odbiorców, którzy wypatruj? akuratnie dostrojonych do swoich potrzeb nieruchomo?ci. Grupa nieustaj?co wykonuje nowe inwestycje dla biznesu w zach?caj?cych miejscach, które doskonale b?d? nadawa?y si? do prowadzenia w?asnego biznesu. Zawsze uzyskasz tutaj ca?o?ciow? obs?ug? zwi?zan? z nieruchomo?ciami innego typu – osiedlami, apartamentowcami, hotelami. Kiedy jako inwestor pragniesz wybra? dla siebie ?ód?, warto wybra? us?ugi na wysokim poziomie z??czone z nieruchomo?ciami. Z pewno?ci? uzyskasz w?a?nie tutaj obs?ug? w ca?o?ci ci? satysfakcjonuj?c?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Dec 31, 2012 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Serwis BazaBiur.pl jest najwi?ksz? w Polsce internetow? baz? profesjonalnych biur do wynaj?cia. W swojej ofercie posiadamy kilkaset propozycji, które zadowol? nawet najbardziej wymagaj?cych menad?erów. Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu oraz umawiania si? z naszymi Doradcami celem obejrzenia wskazanego biura oraz odpowiedzenia na wszystkie nurtuj?ce Pa?stwa pytania.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 11, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Je?li chcesz wynaj?? lokal biurowy czy lokal pod dzia?alno?? gospodarcz? musisz w pierwszej kolejno?ci okre?li? czego oczekujesz i jakie korzy?ci chcesz odnie?? wybieraj?c dany lokal. Pierwszy faktor, który musisz wzi?? pod rozwag? to lokalizacja Twojego lokalu. Lokalizacja w centrum miasta wi??e si? z presti?em (w przypadku lokalu u?ytkowego równie? z najwi?kszym ruchem potencjalnych klientów), ale równie cz?sto tak?e z najpowa?niejszymi cenami najmu – musisz sprawdzi? czy wi?kszy koszt takiego lokalu pokryje Ci si? w postaci wi?kszych przychodów b?d?cych efektem takiego umiejscowienia. Kolejn? determinant?, któr? powiniene? wzi?? pod uwag? jest dost?pno?? komunikacyjna tego lokalu tzn. jego oddalenie od przystanków transportu zbiorowego (z którego mog? korzysta? Twoi podw?adni lub klienci) oraz ?atwo?? dojazdu mierzona czasem sp?dzonym w korku podczas dojazdu. Pierwszoplanowe znaczenie maj? cechy samego lokalu: jego metra?, roz?o?enie pomieszcze? oraz ich rodzaj, który musi spe?nia? Twoje potrzeby biznesowe; odpowiednie zaplecze techniczne i teletechniczne dostosowane do Twoich oczekiwa?; otoczenie czyli np. dost?pno?? sto?ówki dla pracowników, w?a?ciwy dobór s?siaduj?cych firm czy sklepów itd. Poszukuj?c takiej miejscówki w Katowicach warto skorzysta? z us?ug zwi?zku w?a?cicieli i zarz?dców nieruchomo?ci komercyjnych, którzy oprócz wachlarza ofert do wyboru, oferuj? je najmuj?cym bez prowizji.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 26, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR