Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29542
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156601

Biuro Rachunkowe Abakus podatkowy doradca

21271 Biuro Rachunkowe Abakus podatkowy doradca http://abakus-rzeszow.com.pl Prowadzenie ksi?g rachunkowych lub ksi?g przychodów oraz rozchodów to jedne z us?ug ?wiadczonych przez Biuro-Rachunkowe Abakus z siedzib? w Rzeszowie. Oferujemy pe?n? obs?ug? ksi?gowo?ci firm jak równie? ca?kowit? obs?ug? kadrowo- p?acow?. Rozwi?zujemy zarówno bie??ce jak i zaleg?e problemy ksi?gowe. Firma organizuje tak?e szkolenia tematyczne z obszaru ksi?gowo?ci takie jak: kadry i p?ace lub kompetentny sprzedawca. ?wiadczymy us?ugi dla ma?ych oraz ?rednich jednostek oraz osób indywidualnych. Mo?na si? z nami skontaktowa? osobi?cie, drog? mailow? czy te? telefoniczn?. Szczegó?owe informacje i dane kontaktowe jednostki s? osi?galne na stronie internetowej. Biznes i Ekonomia
Banki i Finanse
CIT   ksi?gowo??   VAT   podatkowy doradca Sep 18, 2013 tomek

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Biznes i Ekonomia

To jest strona Komornika S?dowego przy S?dzie Rejonowym w Rudzie ?l?skiej, Grzegorza Matloka. Funkcj? asesora pe?ni Pawe? Duda. Klienci z Rudy ?l?skiej mog? skorzysta? z pe?nej obs?ugi z zakresu przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Kancelaria czynna jest w poniedzia?ki w godzinach: 7:30-17:00 i od wtorku do pi?tku w godzinach: 7:30-15:30. Komornik przyjmuje strony w poniedzia?ku od 14:00-17:00 oraz czwartki w godzinach od 8:00-10:00. Komornik sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem aukcji. Wykonuje te? orzeczenia s?dowe w sprawach, dotycz?cych roszcze? oraz ich zabezpieczenia. Realizuje polecenia z tytu?ów wykonawczych i egzekucyjnych, wydawanych na podstawie postanowie?, wynikaj?cych z odr?bnych przepisów. Przygotowuje równie? protoko?y przed rozpocz?ciem post?powania s?dowego i dor?cza zawiadomienia, obwieszczenia oraz pisma s?dowe. Pe?na informacja na stronie.
Kategoria:

Kancelaria notarialna w Katowicach, prowadzona przez Agnieszk? Major oferuje pe?en zakres us?ug notarialnych. Mie?ci si? przy ulicy D?browskiego 22. Dzi?ki do?wiadczeniu i profesjonalizmowi, zaskarbia sobie zaufanie coraz szerszej rzeczy klientów, w pe?ni zas?uguj?c sobie na ich zaufanie. Jej niezrównanym atutem jest komfortowa atmosfera zapewniaj?ca dyskrecj?, oraz indywidualne podej?cie. Chcemy pomóc ka?dego klientowi w rozwi?zaniu jego problemu zdaj?c sobie spraw?, ?e ka?dy z nich jest niepowtarzalny.
Kategoria:

S?odycze firmowe to specjalno?? firmy S?odkie upominki. Do ka?dego z realizowanych projektów podchodzimy indywidualnie. Nie tylko umieszczenie logotypu na opakowaniu jest wa?ne. S?odycze z logo firmy to przede wszystkim odpowiednio zaprojektowane opakowanie i specjalnie dobrane s?odycze. Przekonaj si? sam, jak smakuj? i wygl?daj? nasze s?odycze firmowe!
Kategoria:

Corporate Coach U Poland jest firm? oferuj?c? coaching korporacyjny, kszta?cenie coachów, tworzenie coachingowej kultury organizacyjnej, szkolenia mened?erów oraz rozwój przywództwa. Spe?nia najwy?sze standardy, dbaj?c o sukces swoich klientów. Pomaga podnosi? jako?? wykonywanej pracy w korporacjach i mierzalne wyniki biznesu. Jej programy szkoleniowe akredytowane s? przez ICF.
Kategoria:

Nasz serwis umo?liwia Pa?stwu za?o?enie spó?ki w UK za?atwiaj?c wszystkie formalno?ci online. Oferujemy do wyboru 4 pakiety: pakiet podstawowy, pakiet biznesowy, pakiet profesjonalny, pakiet elitarny. W zale?no?ci od potrzeb. Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy. Przy pomocy naszego serwisu mo?esz w prosty i szybki sposób zarejestrowa? spó?k? ltd. Nominowa? dyrektorów, udzia?owców lub sekretarzy firmy. Mo?esz równie? dokona? rejestracja spó?ki, jako pracodawcy w Urz?dzie Skarbowym i rejestracja VAT. Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy.
Kategoria: