Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29542
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156601

Certyfikacja ce

21406 Certyfikacja ce http://bhpmichniewski.pl Firma Firma Handlowo-Us?ugowa MICHNIEWSKI jest dostawc? us?ug zwi?zanych z obs?ug? korporacji , a dodatkowo szkolenia zakresie BHP, Maszyn,systemów zarz?dzania jako?ci? i nierzadko pracy, pomiarem ?rodowiska pracy, bezpiecze?stwa podczas pracy. Dopasowanie do wymaga? wyznaczanych poprzez klientów, stawianie na profesjonalizm i rzetelno?? przekazywanych wiadomo?ci, konsultacje, wsparcie jak i równie? atrakcyjne ceny. Wspó?praca umo?liwia na minimalizacje ryzyka wypadkowego, powstawanie zdrowej atmosfery pracowniczej, a g?ównie podnoszenie wydajno?ci pracy. Biznes i Ekonomia
Firmy i Usługi
Miasta i Regiony
certyfikacja   szkolenia bhp   ?l?sk   bezpiecze?stwo   maszyny Sep 26, 2013 Adrian

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki tego użytkownika

Firma Jagr dzia?a na rynku od wielu lat, idealnie zrealizowana oferta w której odnale?? mo?na mas?a naturalne, smakowe, jogurty, smalce, miksy, ma?lanki, ?mietany, specjalistyczne produkty, kefiry czy produkty HoReCa to zgod? zaufania i ró?norodno?ci jakie zrobione s? zarówno dla w?asnych jaka i hurtowych odbiorców. Wspania?y kontakt, ?atwo?? w nawi?zaniu wspó?pracy, atrakcyjne ceny wyró?niaj? firm? Jagr na Polskim rynku. Co wi?cej najwy?sza jako?? towarów cieszy si? coraz wi?ksz? rozpoznawalno?ci?.
Kategoria:

Parking Szogun wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnych podró?ników. Parking zapewnia bezpiecze?stwo pozostawianym na nim pojazdom. 24h ochrona, monitoring, ogrodzenie, elektroniczny system wjazdów, a tak?e wyjazdów, ubezpieczenie pokrywaj?ce koszty kradzie?y lub uszkodzenia zaparkowanego samochodu, utwardzona p?yta parkingowa, niewielka odleg?o?? od portu lotniczego. Precyzja i ?wiadomo?? powierzanych obowi?zków staje si? elementem charakterystycznym Parking Szogun, dba?o?? o renom? i rozpoznawalno?? staje si? sk?adnikiem przemawiaj?cym na korzy?? nowoczesnych us?ug.
Kategoria:

Firma Ehmorganizator para si? maszynami i urz?dzeniami zwi?zanymi z przemys?em drzewnym. Maszyny do obróbki palet drewnianych, cz??ci zamienne, mo?liwo?? zakupienia maszyn stosowanych. Dogodny kontakt, wspó?praca opiewaj?ca te? o planowanie schematów i ustawienia powstaj?cych linii produkcyjnych. Serwis oferowany nabywcom, bogaty rynek zmieniaj?cy si? w zgodzie z wymaganiami jakie ukazuj? si? po?ród nowoczesnych nabywców. Dogodne i bardzo atrakcyjne ceny, jak równie? pomoc w wyborze najlepszych urz?dze? z szerokiego asortymentu.
Kategoria:

Firma Walor dzia?a na Polskim rynku od 20 lat, bardzo szeroko dostosowana propozycja staje si? odpowiedzi? na zapotrzebowania jakie pojawiaj? si? po?ród przysz?o?ciowych odbiorców. Narz?dzia, pasy nap?dowe, ?a?cuchy, akcesoria do ?o?ysk, opaski i obejmy to cze?? oferty skierowanej do klientów. Profesjonalne normy którym poddawane s? produkty staja si? wizytówk? dzia?alno?ci spó?ki Walor. Wsparcie i fachowa rada, jak równie? ró?norodno?? bran?owych folderów przygotowanych dla kontrahentów staj? si? elementem wyró?niaj?cym strategi? firmow? na przekszta?caj?cym si? rynku.
Kategoria:

Modny ?wiat jest firm? w osobistej spisie produktów posiadaj?c? szeroki zakres odzie?y, obuwia, dodatków stylu outlet, wspó?praca z najbardziej rozpoznawalnymi na Europejskich rynkach markami jak cho?by Mexx, Olsen, Bershka, Stradivarius czy Zara umo?liwia na bardzo ciekawe produkty w atrakcyjnych cenach. Sposobno?? sprowadzania na ?yczenie nabywców innych marek umo?liwia na bardzo interesuj?c? wspó?prac?. Konkurencyjne ceny, a ponadto znakomity kontakt ze sprzedawca wysoka jako?? prezentowanych produktów pozwalaj? na bardzo owocn? wspó?prac?.
Kategoria:

Firma NSB jest niepubliczn? szko?? z uprawnieniami jakie przys?uguj? szkole publicznej. Innowacyjne wyposa?enie, pracownia techniki dentystycznej, gabinet stomatologiczny, pracownia kosmetyczna, informatyczna, masa?u. Biblioteka dla uczniów, j?zyki obce do wyboru, autorskie programy nauczania, wykwalifikowani wyk?adowcy i instruktorzy zawodu. Szeroki zakres kierunków, dopasowanie do wymaga? innowacyjnego rynku. Perfekcyjne rozwi?zania, mo?liwo?? podejmowania interesuj?cych zawodów. Prowadzone warsztaty, szkolenia, i dodatkowe nauczanie pozwala na podnoszenie umiej?tno?ci zawodowych.
Kategoria:

Cegielnia CERAMSUS ma bardzo wszechstronn? i dostosowan? do oczekiwa? nabywców ofert? w której znale?? mo?emy zarówno ceg?y klinkierowe, p?ytki elewacyjne, posadzki klinkierowe, rze?ny, dekory. We wspó?pracy przy renowacji zabytków wyszuka? mo?na ceg?y zabytkowe gotyckie, klasztorne, palcówki, kszta?tniki zabytkowe, posadzki zabytkowe zewn?trzne i wewn?trzne, ceramiczne dekory rze?by, p?askorze?by , pieczecie, galanteri?. Wiedza i umiej?tno?ci, po??czone z doskona?ej jako?ci produktami wyró?niaj? firm? Cegielnia CERAMSUS na naszym rynku.
Kategoria:

Jest wielu przeciwników przepisu ci?g?ego je?d?enia na ?wiat?ach nawet w dzie?. Natomiast dla nich zosta?y stworzone ?wiat?a do jazdy dziennej, które umo?liwiaj? rezygnacj? z u?ywania podstawowych ?wiate?. Najwa?niejsz? spraw? przy zakupie takich ?wiate? jest ich odpowiedni wybór dla Twojego rodzaju samochodu. W zwi?zku z tym chcieliby?my zaprosi? do siedziby naszej firmy znajduj?cej si? w Bydgoszczy gdzie wybierzemy pa?stwu najlepiej prezentuj?ce si? ?wiat?a dzienne, które oczywi?cie b?d? zgodne z przepisami. PHU Service odznacza si? d?ugoletnim do?wiadczeniem i bardzo wysokim standardem us?ug. Na stronie naszej firmy mo?na spostrzec przyk?ady zamontowanych ?wiate? w ró?norakich autach.
Kategoria:

Firma Barkam, prowadzi dzia?alno?? na Polskim terenie w biznesie zwi?zanym z us?ugami meblarskim, transportowym, jak te? tapicerskim. Nowoczesne, funkcjonalne, wygodne meble, bogaty asortyment materia?ów tapicerskich obi?, pianek, ekologicznej skóry, tapicerki samochodowej jak równie? akcesoriów stosowanych w trakcie produkcji mebli. Fachowa rada i us?ugi zwi?zane z napraw?, renowacj? czy odnawianiem mebli, jak równie? rozbudowane us?ugi zwi?zane z transportem krajowym w konkurencyjnych cenach, jest wyznacznikiem dzia?alno?ci spó?ki Barkam.
Kategoria:

Firma Rigoffice dzia?a na krajowym rynku ju? od wieli lat. Propozycja z jak? wspó?cze?nie dzia?aj? obejmuje bardzo ró?norodny sprz?t biurowy. Pocz?wszy od drukarek mono, systemów wielofunkcyjnych, urz?dze? wielofunkcyjnych mono A4, urz?dze? ?elowych. Znakomity kontakt, pomoc w rozwi?zywaniu pojawiaj?cych si? problemów z doborem odpowiednich urz?dze?. Jak i te? ci?g?e poszerzanie oferty, staje si? sk?adnikiem sk?aniaj?cym coraz wi?ksz? ilo?? klientów do buduj?cego wobec naszej firmy zaufania.
Kategoria:

Firma Kopra istnieje na naszym rynku od paru lat , prace ziemne, wyburzeniowe, jak równie? transport samochodami ci??arowymi to niedu?y zakres us?ug jakie oddane zostaj? do dyspozycji klientów. Propozycja dostosowana jest do bardzo ró?norodnych prac, odkry? mo?na w niej kucie betonowych elementów, za?adunek i roz?adunek palet, wykopy podstaw, basenów, oczek wodnych, wyburzanie gara?y, us?ugi pomocnicze powi?zane z budowami dróg czy chodników, czyszczenie i udra?nianie rowów melioracyjnych. Specjalistyczny sprz?t, a ponadto profesjonalna rada staj? si? elementem wyró?niaj?cym spó?k? Kopra.
Kategoria:

Avesnature para si? wykonywaniem ekspertyz przyrodniczych, jak i tworzeniem niezb?dnych dokumentów zwi?zanych z oddzia?ywaniem na ?rodowisko. Us?ugi jakie oferuje firma to równie? bardzo specjalistyczna dokumentacja zwi?zana z powstawaniem elektrowni wiatrowych, inwestycji liniowych, nadzorów przyrodniczy, jak te? prac zwi?zanych z docieplaniem budynków. Ekspertyza przyrodnicza dzisiaj staje si? bardzo wa?nym dokumentem wymaganym tak?e w trakcie projektów zwi?zanych z pracami hydrotechnicznymi, renowacj? mostów, czy podczas inwestycji zwi?zanej z oczyszczalni? ?cieków.
Kategoria:

Firma Oponysak dzia?a na naszym rynku od wielu lat, zmieniaj?ce si? sposobów jak równie? oczekiwania innowacyjnych kontrahentów pozwalaj? na dopasowanie si? do stawianych wymogów. Produkty firm/spó?ek/korporacji takich jak co najmniej Hercules, Mastercraft, Pirelli,, Goodyear, Barum czy D?bica staj? si? uk?onem w stron? wymogów jakie niesie dzisiejszy rynek. Wieloletnia tradycja, niemniej jednak równie? umiej?tno?ci i dopasowanie si? do czynników kszta?tuj?cych rynek pozwala na budowanie nie gasn?cego zaufania i zadowolenia z podejmowanej wspó?pracy.
Kategoria:

Firma Gobox jest partnerem znanych marek jak Danfoss, Bitzer GECO, Fujitsu czy Mitsubishi, dzi?ki czemu oferowane towary s? na bardzo wysokim poziomie, bezawaryjno?ci i jako?ci. Oferta z jak? dzia?aj? na rynku obejmuje instalacje przemys?owej, ch?odnictwo, klimatyzacj?, energi? odnawialn? i wentylacj?. Doskonale rozwini?ta sie? serwisowa, wspó?praca z specjalistami i fachowcami pozwala na powstawanie firmy profesjonalnej i idealnie wspó?pracuj?cej z ró?norodnymi zaleceniami. Nowoczesno??, precyzja i pod??anie za zmianami rynkowymi to wyznaczniki korporacji Gobox.
Kategoria:

Firma POLI-PLAST Krzysztof Fojcik dzia?a od roku 1986 na zmieniaj?cym, kszta?tuj?cym innowacyjnym rynku. Folie stretchowe, kaptury termokurczliwe na palety, worki dla ogrodnictwa, worki na materia?y sypkie, do selekcjonowania zbiórki odpadów, worki foliowe, ta?my PE do maszyn pakuj?cych opa?, ta?my PE to oferta z jak? dzisiaj firma dzia?a na naszym rynku. Najlepsza jako??, bardzo szeroki i nadal rozwijaj?cy si? asortyment, sposobno?? d?ugotrwa?ej i bardzo efektywnej wspó?pracy odznacza POLI-PLAST na rynku.
Kategoria:

Firma Eskobud ?wiadczy us?ugi dekarskie i ciesielskie, specjalizacja w projektach pokry? z blachach tytan- cynkowych, miedzianych, aluminiowych, dachówkach jak równie? blachodachówkach. Wieloletnie do?wiadczenie staje si? gwarancj? jako?ci, profesjonalizmu, terminowo?ci i precyzji podejmowanych inwestycji. Oferta obejmuje zarówno budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne, przemys?owe, renowacj? zabytków jak i niezwyk?e dekoracje. Wspó?praca z fachowcami i specjalistami w indywidualnych dziedzinach pozwala na najwy?sz? jako??, ale tak?e bardzo ciekaw? wspó?prac? z klientami indywidualnymi jak i firmami.
Kategoria:

Firma HPR Group ?wiadczy us?ugi z zakresu rekrutacji, selekcji, szkole? otwartych i zamkni?tych, korporacyjnych, coachingu jak i zaawansowanego doradztwa organizacyjnego. Stawianie na zaawansowane i innowatorskie podej?cie do nabywcy, bardzo szeroka wiedza i umiej?tno?ci zwi?zane z przekazywaniem posiadanych wiadomo?ci. Mo?liwo?? pomocy i kontaktu, wspó?praca z funduszami unijnymi, stawianie na nowoczesno??, precyzj? i rozwijanie kwalifikacji. Poszerzanie wiedzy, ale tak?e zmiana systemów prowadzenia prywatnej dzia?alno?ci w wi?kszo?ci przypadków okazuje si? kluczem do sukcesu, warto stawia? na indywidualny post?p który wspierany jest poprzez HPR Group.
Kategoria:

Spó?ka Projprzemeko dzia?a na krajowym rynku od 1993 roku, szeroko pojmowana ochrona ?rodowiska staje si? aspektem bardzo istotnym dla podejmowanych funkcji. Oferta obejmuje zarówno projekty i wykonanie urz?dze? uzdatniaj?cych wod? i oczyszczaj?cych ?cieki, produkcje i monta? urz?dze? zwi?zanych z energi? odnawialn?, jak i dzia? zajmuj?cy si? wydawaniem wa?nych pozycji z dziedziny literatury technicznej. Wieloletnie praktyka, wspó?praca ze specjalistami w indywidualnych dziedzinach przek?ada si? na efektywno?? i staranno?? w wykonywanych projektach.
Kategoria:

Firma Genos para si? udzielaniem fachowych wskazówek zwi?zanych z genetyka kliniczn?, diagnostyk? przedurodzeniow?, niepowodzeniami rozrodu, niep?odno?ci?, prowadzeniem ci??y wysokiego ryzyka, profilaktyki, diagnostyki genetycznej predyspozycji jak i wybranych chorób nowotworowych. Odczynniki, media, plastikowy osprz?t laboratoryjny, aparatura, wszystkie elementy które odkry? mo?na w szerokiej zmieniaj?cej si? i bardzo nowoczesnej ofercie. Precyzja, jako?? i dzia?anie, trzy wyznaczniki demonstrowane przez firm? Genos.
Kategoria:

Firma Savex dzia?a na Polskim rynku od 1991 roku, bogate wiedz? praktyczn?, kwalifikacji niemniej jednak równie? stawianie na ci?g?y post?p pozwalaj? na bardzo szerokie dostosowanie oferty do wymaga? rynkowych. Prace w zakresie projektowania, tworzenia, remontów, modernizacji obiektów budownictwa ogólnego czy przemys?owego ze szczególno?ci? kominów przemys?owych, ch?odni, zbiorników, silosów jak i zapór wodnych . Dostosowany do prowadzonych us?ug park maszynowy, specjalistyczne rusztowania i sprz?t pozwalaj? na ?wiadczenie us?ug na najwy?szym poziomie.
Kategoria:

Inne linki z Biznes i Ekonomia

Praca na etacie jest dla wi?kszo?ci ludzi podstawowym ?ród?em dochodu. Mo?na jednak zdoby? dodatkowe pieni?dze na ró?ne sposoby. Jednym z nich jest zarabianie przez internet. Metoda ta pozwala zarabia? w domu, co z pewno?ci? jest jednym z wielu zalet. Przez internet mo?na zarówno dorobi? jak i zarobi? - wszystko zale?y od zaanga?owania. Na stronie poznasz ró?ne mo?liwo?ci zarabiania i z pewno?ci? wybierzesz co? co Ci? zainteresuje.
Kategoria:

Zajmujemy si? prowadzeniem ksi?gowo?ci ma?ych i ?rednich firm. Obs?ugujemy: ksi??ka przychodów i rozchodów, ksi?gi handlowe, rozliczenia roczne, wnioski unijne. Biuro rachunkowe ma swoj? siedzib? w ?odzi, ale obs?uguje tak?e podmioty gospodarcze z takich miast jak: Pabianice, ?ask, Zgierz, Sieradz. Biuro rachunkowe Omega pozwala Pa?stwu skupi? si? na prowadzeniu i rozwoju w?asnej dzia?alno?ci, poniewa? ca?? ksi?gowo?? mog? Pa?stwo powierzy? nam. Jeste?my ubezpieczeni od odpowiedzialno?ci cywilnej, zwi?zanej z prowadzon? dzia?alno?ci? gospodarcz? i bierzemy pe?n? odpowiedzialno?? za ?wiadczone przez nasze biuro rachunkowe us?ugi ksi?gowe.
Kategoria:

J?drzejowski serwis og?oszeniowy. Wstaw og?oszenie ze zdj?ciem, szybko i ?atwo. Bez rejestracji lub po za?o?eniu konta w celu pó?niejszej edycji og?oszenia. Kup, sprzedaj, zamie? - tu znajdziesz og?oszenie po?ród wielu kategorii. Przegl?daj og?oszenia przez czytnik RSS. Wszystko za darmo. Dodaj wizytówk? swoj?, swojej firmy, organizacji, zrzeszenia. Zapraszamy!
Kategoria:

Internetowa sprzeda? monet kolekcjonerskich i akcesoriów numizmatycznych. Nasz? domen? s? srebrne polskie monety kolekcjonerskie. Oferujemy bezp?atny abonament numizmatyczny na monety srebrne. Nasz abonament jest pewny gdy? posiadamy umow? o dystrybucj? monet z NBP. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. http://enumizmaty.pl/
Kategoria:

Serwis skupia og?oszenia handlu nieruchomo?ciami z obszaru województwa lubelskiego. Jeste?my jedynym serwisem, który w województwie lubelskim dzia?aj?c bezp?atnie umo?liwia dodawanie og?osze? z: max 6 zdj?ciami; ogromnym opisem nieruchomo?ci; dodaniem mapki wskazuj?cej po?o?enie; oraz wieloma innymi informacjami. Og?oszenie posegregowano na kategorie: kupno, sprzeda?, wynajem oraz ich podkategorie: dom, mieszkanie, lokal, dzia?ka. Ponadto swoje wizytówki mog? tworzy? firmy z bran? zwi?zanych z obs?uga nieruchomo?ci. Takich jak: biura nieruchomo?ci; handel wyposa?eniem; us?ugi budowlane; oraz wiele innych.
Kategoria: