Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29543
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156611

Edukacja - Money.pl

2532 Edukacja - Money.pl http://edukacja.money.pl/ Oferty kursów i szkole? na jednej stronie w serwisie Money.pl.Szukasz szko?y, chcesz podnie?? swoje kwalifikacje napewno znajdziesz ofert? dla siebie. Szybka i przyjazna wyszukiwarka ofert szkó? oraz uczelni z calego kraju. Mo?esz tak?e doda? swoj? ofert?szkolenia Nauka i Edukacja edukacja   kursy   szkolenia   nauka   money.pl   Sep 18, 2007

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Nauka i Edukacja

Strona Globalna ?wiadomo?? jest jedn? z nielicznych stron internetowych, na której warto „zatrzyma? si?” na d?u?sz? chwil? i po?wi?ci? troch?, naszego wolnego czasu na zapoznanie si? ze znajduj?cymi si? na niej informacjami. Fundamentalnym przes?aniem strony Globalna ?wiadomo?? jest ch?? przekazania wiadomo?ci, które nie zawsze s? doceniane przez media masowe lub wr?cz s? przez nie ukrywane. Na ?amach strony znajdziemy przede wszystkim bogaty zbiór artyku?ów po?wi?conych osi?gni?ciom naukowym wielu wybitnych badaczy, w tym m.in.: Albert Einstein, Max Planck, Wilhelm Reich – ucze? Freuda, prof. W?odzimierz Sedlak, Jan Grz?dzielski i w ko?cu wybitny naukowiec dr W?adys?aw Stanis?aw Rybicki. Ich wyniki bada? w istotny sposób przyczyni?y si? do polepszenia naszego ?ycia i poszerzenia wiedzy zwi?zanej z ludzk? ?wiadomo?ci?.
Kategoria:

Nie wiesz jak napisa? wypracowanie, jutro sprawdzian, a Ty nie masz notatek? Nie ma obawy, sSzkola.pl to miejsce w którym ka?dy znale?? mo?e mnóstwo opracowa? edukacyjnych takich jak, biografie, streszczenia lektur, pytania maturalne, ?ci?gi, a tak?e wiele innych ciekawych opracowa?, które na pewno oka?? si? pomocne i u?atwia nauk?, oraz samodzielnie pisanie tekstów. Baza opracowa? stale si? zwi?ksza.
Kategoria:

S?oneczne Przedszkole we Wroc?awiu zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na zaj?cia. Dzieci s? pod opiek? wykwalifikowanej kadry, Gwarantujemy du?o u?miechu oraz rado?ci. Dbamy o zabaw?, spacery zabaw? na ?wie?ym powietrzu, ciep?o emocjonalne i rado??. Rozwijamy u dzieci umiej?tno?ci motoryczne, psychoruchowe dzieci. Przed podj?ciem decyzji o zapisaniu do naszego przedszkola zapraszamy do odwiedzenia przedszkola i zapoznania si? z jego przestrzeni? oraz wychowawczyniami. Posiadamy dofinansowania z urz?du gminy Wroc?aw. Zapraszamy do kontaktu.
Kategoria:

Pragniesz zosta? nauczycielem, pedagogiem, animatorem spo?ecznym, pracownikiem socjalnym b?d? specjalist? od edukacji zdrowotnej? Zg?o? si? do Wy?szej Szko?y Edukacji Zdrowotnej i Nauk Spo?ecznych w ?odzi. Proponowane przez nas kierunki studiów I-szego i II-ego stopnia to pedagogika nauczycielska, praca socjalna, a tak?e wspomaganie rozwoju osobistego i przedsi?biorczo?ci. A je?eli nie przebywasz w ?odzi albo w okolicy, to wcale nie musisz rezygnowa? ze studiowania na naszej uczelni. Mo?emy Ci bowiem zaproponowa? nasze Studia Wspomagane Kszta?ceniem Na Odleg?o??, w ramach których na uczelni odbywaj? si? jedynie 2 zjazdy w semestrze, a pozosta?y czas sp?dza si?, u?ywaj?c platformy e-learningowej, która pozwala na kontaktowanie si? z wyk?adowc?, elektroniczne korzystanie z materia?ów dydaktycznych, jak równie? zaliczanie przedmiotów. Dodatkowe informacje:
Kategoria:

My, ludzie MindStream (we, the people…), jeste?my praktykami wiedzy, któr? przekazujemy. Mamy wykszta?cenie trenerskie, psychologiczne i marketingowe. Korzystamy z wiedzy naukowej podczas szkole?. Szkolimy, a wi?c dostarczamy potrzebnej wiedzy i umiej?tno?ci, podanych w sprawny i ciekawy sposób. Nie obiecujemy cudów, raczej wspólnie poszukujemy nowych rozwi?za?. Profesjonalnie i z humorem. Nikt nie powiedzia?, ?e przyjazna atmosfera przeszkadza w efektywnej pracy.
Kategoria: